Danmarks försvarsmakt

Försvarsmaktens uppdrag

  • Delta i internationella operationer i hela världen
  • Försvara det danska territoriet
  • Olika civiluppdrag, såsom vattendrags- och miljöbevakning, fiskeövervakning, räddningstjänst och delaktighet i katastrofhjälp

Tilläggsinformation

Danska försvarsmaktens ledningssystem

Danska försvarsmaktens kommendör och försvarsstaben (Forsvarsstaben) finns i Holmen i Köpenhamn. Försvarsstabschefen är även ställföreträdande kommendör för Försvarsmakten. Staben består av sekretariatet, utvecklings- och planeringsstaben, operationsstaben och ekonomiavdelningen.

Arktiska staben, specialtruppernas stab samt försvarsgrensstaberna är underställda försvarsmaktens kommendör. Alla försvarsgrensstaber är placerade i Karup, som även är danska försvarsmaktens operativa ledningsstab.

Arméns specialtrupper (Jægerkorpset), marinens specialtrupper (Frømandskorpset) och Grönlands hundpatruller (Siriuspatruljen) förenades 2014 under specialtruppsstaben, som ligger i flygbasen i Ålborg. Specialtruppsstabens grundar år 2021 tillsammans med Belgien och Holland en operativ stab för Nato (Composite Special Operations Component Command). Dess uppgift kommer att vara att leda Nato-ländernas specialtrupper i internationella operationer.

Arktiska staben leder sjöbevakningen och operationer i havsområdet runt Grönland och Färöarna. Staben finns i Nuuk på Grönland.

Danmarks militära underrättelsetjänst (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) lyder under försvarsministern och försvarsministeriet. Underrättelseavdelningen som tidigare varit en del av försvarsstaben flyttades i organisationsförändringen år 1967 under försvarsministeriet. Samtidigt fick den militära underrättelsetjänsten uppdrag inom den civila underrättelseverksamheten i utlandet. Nuförtiden ansvarar den militära underrättelsetjänsten även för cybersäkerheten och försvarsmaktens säkerhetstjänst. För signalspaningen ansvarar Signalregementet även om den är underställd försvarsmaktens kommendör. De danska försvarsattachéerna administreras av utrikesministeriet.