Danmarks säkerhetspolitik

 • Utgångsläget är en betydande förändring i världen under övergången till 2020-talet
 • Ett aktivt deltagande i det internationella samarbetet för att säkra fred, säkerhet och den internationella rättsordningen
 • Mål:
  • Förebygga konflikter och krig
  • Bevara Danmarks självständighet och trygga den territoriella integriteten
  • Försvara Grönlands och Färöarnas suveränitet
  • Befrämja den fredliga utvecklingen i världen med respekt för mänskliga rättigheter

Fregatten Triton av Thetis-klass i Grönlands vatten. Bildkälla: forsvaret.dk

Tilläggsinformation

Grönlands säkerhetspolitiska position

Ända fram till 1953 var Grönland en dansk koloni, varefter det blev ett av dess län. Grönland fick en begränsad autonomi år 1976 (Hjemmestyret), men rätts- och utbildningsväsendet samt bevarandet av ordningen behölls hos moderlandets myndigheter. I folkomröstningen år 2008 röstade grönländarna för att utvidga självstyret och den nya förvaltningsformen trädde i kraft år 2009. Efter det har Grönland fått utvidgade befogenheter inom rättsväsendet, polisen, gränsbevakningen, utbildningsväsendet och också till naturresurserna. Danmark ansvarar även i fortsättningen för utrikespolitiken och försvaret av Grönland.

På basis av ett kontrakt mellan Danmark och USA, som ingicks 1951, grundade USA en flygbas i Thule, i sydvästra Grönland, som speciellt under kalla kriget var av stor militär betydelse. Nu är Thules kraftiga förvarningsradar en del av USA:s robotskyddsystem. Basen betjänar även den danska marinen i västra Grönland samt dess bevakningsverksamhet.

Den danska försvarsmaktens tidigare Grönlands-ledningsstab (Grønlands Kommando) hörde till Natos Atlantiska kraftgrupp (Allied Command Atlantic, ACLANT) fram tills att denna (2003) avvecklades. År 2012 grundade Danmark en ny arktisk stab genom att slå ihop ledningsstaberna för Grönland och Färöarna. Staben ligger i Nuuk i södra Grönland.

Stormakternas intresse för de arktiska sjörutterna och naturresurserna har ökat i takt med att dessa öppnats upp pga. klimatförändringen. Även Nato har aktiverat sig i Arktis. Natos marina ledningsstab i Northwood i Storbritannien MARCOM (Maritime Command) tecknade i oktober 2020 ett samarbetskontrakt med den danska Arktiska ledningsstaben. Samarbetet inbegriper övervakning av havsområden samt koordinering av räddningstjänster.

Danmarks militära underrättelse har i sina årsrapporter upprepade gånger framhävt att Rysslands växande militära kraft i de norra områdena ökar spänningarna. Ryssland förverkligar nationella intressen i Arktis, vilket från Danmarks synvinkel försvårar internationellt samarbete. Danmark och Ryssland har vid nordpolsområdet en olöst dispyt över utbredningen av kontinentalsockeln vid Lomonosovryggen mellan Grönland och Nordpolen. Danska och ryska territorialkrav går kraftigt i kors i området. Danmark vill lösa den internationella dispyten via Arktiska rådet samt genom FN:s havsrättskonvention i FN:s kommissioner.

Ishavets kuststaters territorialkrav i Nordpolsområdet. Bilkälla: economist.com