Nordiskt försvarssamarbete

 • Forum för samarbete: Nordefco (Nordic Defence Cooperation)
 • Samarbetsmål:
  • Utnyttja nätverkets fördelar för utvecklingen av försvarsförmågan
  • Militär kompabilitetà intensifierat samarbete mellan de nordiska ländernas försvarsmakter inom utbildning och övningsverksamhet, materialanskaffning, och krishanteringsoperationer
  • Utveckla strategisk och operativ interoperabilitet i Norden med tanke på kris- och konfliktsituationer
  • Trygga resurserna genom kostnadseffektiv utveckling av den operativa förmågan
 • Ingen försvarsallians, inga ömsesidiga försvarsåtaganden

Tilläggsinformation

De nordiska ländernas baslösningar inom utrikes- och säkerhetspolitiken skiljer sig från varandra. Finland, Sverige och Danmark är EU-medlemmar men Danmark har ett förbehåll gällande militärt samarbete. Norge, Danmark och Island hör till Nato, medan Finland är det enda landet i Norden som är medlem i eurogruppen. Historia, värderingar, den gemensamma verksamhetsmiljön och samhällenas strukturer binder de nordiska länderna exceptionellt nära varandra.

Finlands försvarssamarbete med de andra nordiska länderna har under de senaste åren fördjupats inom säkerhets- och försvarspolitiken, eftersom de nordiska väpnade styrkorna står inför likartade utmaningar trots att deras säkerhetspolitiska baslösningar är olika. Också den regionala säkerhetssituationen anses öka behovet för samarbete. Finland främjar projekt som förbättrar de nordiska ländernas prestations-och samverkansförmåga i alla situationer.

I början av 2000-talet började samarbetet mellan de nordiska försvarsförvaltningarna utvecklas, främst på grund bristen på ekonomiska resurser hos alla. i syfte att samla och koordinera samarbetet grundades Nordefco-arrangemanget (Nordic Defence Cooperation) år 2009. Det fungerar idag som ramverk för det praktiska samarbetet. Verksamheten som bedrivs inom ramen för Nordefco leds av ländernas försvarsministerier och Finland, Sverige och Norge har placerat förbindelseofficerare i varandras huvudstaber. Genom samarbetet eftersträvas den fördel som nätverkande medför för utvecklandet och användningen av försvarsförmågan. Grunden för samarbetet stärks genom gemensamma försvarspolitiska mål och genom praktiskt samarbete försvarsmakterna emellan.

Verksamheten har successivt expanderat och omfattar nu även lägesbild och övningssamarbete särskilt mellan flygvapnen. Med att fördjupa samarbetet eftersträvar man ökad nordisk militär kompabilitet som i sin tur kunde i framtiden möjliggöra ett ännu närmare samarbete inom utbildning, övningar, materialanskaffningar och krishanteringsoperationer. En viktig målsättning är också att utveckla de nordiska ländernas strategiska och operativa interoperabilitet med tanke på kriser och konflikter. Därtill eftersträvar man kostnadseffektivitet för att säkerställa resurser för nationell utveckling och användning av de viktigaste operativa resurserna.

Militärt samarbete bedrivs på fem delområden: förmågeutveckling, materielsamarbete, personalförvaltning och utbildning, övningar och undervisningsevenemang samt insatser. Nordefco är ingen försvarsunion och den har inga permanenta strukturer på politisk nivå. Ordförandeskapet roterar årligen mellan Finland, Norge, Sverige och Danmark. Finland är Nordefcos ordförande för fjärde gången år 2021.

Nordefcos samarbetsstruktur. Bildkälla: Försvarsministeriet.