Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik

Säkerhetspolitikens grunder

 • Militär alliansfrihet som utgår från en aktiv, bredbasig och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik samt ett allt djupare försvarssamarbete och en trovärdig nationell försvarsförmåga
 • EU:s sammanhållning
 • Brett samarbete mellan de nordiska länderna och inom Östersjöregionen både inom ramen för FN och OSSE
 • Sveruge söker inte natomedlemskap, men strävar till att förstärka den transatlantiska länken
 • Sverige reagerar, om ett EU-land eller ett nordiskt land drabbas av en katastrof eller blir utsatt för angrepp- Sverige förväntar sig att detta fungerar ömsesidigt

Tilläggsinformation

I regeringens utrikespolitiska deklaration 2020 konstateras bland annat följande:

 • ”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Den förutsätter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik i kombination med fördjupade försvarssamarbeten, särskilt med Finland, och en trovärdig nationell försvarsförmåga.”
 • ”Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och ökat samarbete på bred front: i Norden och Östersjöområdet, inom FN och OSSE, och genom partnerskapet med Nato.” Enligt regeringsprogrammet kommer Sverige inte att söka medlemskap i Nato men strävar till att förstärka den transatlantiska länken.”
 • ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vi ska därför kunna ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt.”
 • ”Sveriges säkerhet grundar sig i vårt starka engagemang för den europeiska säkerhetsordningen.” Det är ett viktigt säkerhetsintresse för Sverige att upprätthålla säkerhetsordnngen inom EU, OSSE och Europarådet.”
 • ”Sveriges säkerhet skapas på vårt närområde. Vår region måste tåla krissituationer och det måste kunna värna sig emot försök att skapa tvedräkt och instabilitet. Regeringen arbetar aktivt emot dessa hot oavsett om de har sitt ursprung i terrorism, cyber- och hybridverksamhet eller militär verksamhet.”
 • ”Sverige har ett särskilt ansvar för samarbetet inom Östersjöregionen. Vi önskar göra regionen tryggare och hållbarare till exempel genom att befrämja ungdomsutbyte, innovationer, digitalisering och miljövänliga städer samt genom att motarbeta människohandel.”
 • ”Ryssland deltar i många av dessa samarbeten. Sverige och EU söker dialog och samarbete med Ryssland inom områden där det finns gemensamma intressen – som exempel kan nämnas miljöfrågor, handel och hantering av storolyckor. Kontakter av detta slag är också ägnade att förstärka vår egen säkerhet.”
 • ”Ryssland bär ansvar för konflikten i östra Ukraina, som skördat över 10 000 döda. Vi fördömer den ryska aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. Dessa flagranta brott mot folkrätten utgör det största hotet sedan kalla kriget mot den europeiska säkerhetsordningen. Vi verkar för att EU:s sanktioner mot Ryssland ska bibehållas så länge skälen till att de infördes består. Också Rysslands inrikespolitiska utveckling går i negativ riktning.”
 • ”EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena.” Vi arbetar för att EU skulle agera aktivt ute i världen- inom utrikes- och säkerhetspolitiken samt i verksamhaten att befrämja en fri och rättvis handelspolitik. EU skall arbeta för en aktiv miljöpolitik och försvara överenskomna klimatavtal. Det är viktigt att EU skulle kunna enas om ett gemensamt asylarrangema, som är rättvist, humant och långsiktigt hållbart och inom vilket alla medlemsländer kan bära sitt ansvar.”
 • ”Nu skapas EU:s gemensamma försvars och säkerhetspolitik. Vi deltar i PESCO-samarbetet som förstärker den operativa förmågan och effektiviteten. Tillsammans med Finland och Tyskland leder vi utvecklingenav EU:s civila krishantering för att förebygga och hantera konflikter.”