Sveriges försvarsmakt

Uppgifter och sammansättning     

  • Försvarsmaktens uppgifter: att värna den territoriella integriteten, försvara Sverige, delta i internationella insatser och stödja andra myndigheter för att säkerställa samhällsfunktionerna
  • Efter det kalla kriget minskade antalet krigstida trupper och mer än hälften av garnisonerna nedlades
  • Nuvarande krigsstyrka är cirka 50 000 soldater, varav 22 000 hemvärnssoldater
  • Den fredstida styrkan är omkring 15 000 soldater. I reserven ingår ungefär 10 000 soldater
  • Försvarsbeslutet 2020: Försvarsmaktens viktigaste uppgift under perioden 2021–2025 är att höja de krigstida truppernas operativa förmåga

Tilläggsinformation

Försvarsmakten skall utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Försvaret skall tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska initiativ sätta en tröskel som är så hög att den avhåller från försök att angripa Sverige eller för att utsätta landet för militär påtryckning.

Sveriges försvarsförmåga är främst till för att försvara det egna landet, men man vill också se det i ett nordeuropeiskt perspektiv där Sverige har möjlighet att påverka säkerheten och stabiliteten i Östersjöregionen. Sverige strävar till att fördjupa det bilaterala och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet. Samarbetet med Finland är särskilt viktigt.

Gotland är särskilt viktigt för Östersjöregionens säkerhet. Till följd av detta stationerades trupper efter 11 års frånvaro permanent på Gotland år 2017.