Polens väpnade styrkor

Väpnade styrkornas huvuduppgifter

 • Försvara hemlandet mot det ryska hotet
 • Aktivt deltagande i Natos krishantering och insatser utan att äventyra den inhemska försvarskapaciteten
 • Stöd för inre säkerhet och andra tjänstehjälpuppdrag

Väpnade styrkornas struktur

 • Professionell armé sedan 2010
 • Styrka 124 000 soldater, reserverar 73 000
 • Fem grenar inom försvaret:
  • armén
  • marinen
  • flygvapnet
  • specialstyrkorna
  • regionala försvars trupperna

Tilläggsinformation

Ledande

Generalstaben fungerar som en del av försvarsministeriet och dess huvuduppgifter är planerings- och kontrolluppgifter. Därtill fungerar generalstaben som ett rådgivande organ för försvarsministeriet och presidenten.

Huvudstaben (Armed Forces General Command) ansvarar för ledandet av de väpnade styrkornas allmänna verksamhet (trupproduktionen). De oberoende försvarsgrenarna avskaffades 2014 och införlivades i generalstaben i början av 2015. Tidigare befälhavare för försvarsgrenarna blev försvarsgrensinspektörer med respektive staber.

Operativa staben (Armed Forces Operational Command) ansvarar för sjö- och flygövervakning, sök- och räddningsinsatser och ledandet av utländska operationer. Operativa staben ansvarar också för att leda de väpnade styrkorna under kriser och krig.

Utveckling av de väpnade styrkorna

Den starka utvecklingsfasen av de väpnade styrkorna planeras pågå fram till och med 2032 och omfattar att:

 • ledningssystemet kommer att ändras för att förbättra beredskapen i krigstid
 • arméns verksamhet fokuserar på verksamhet med divisioner i krigstida sammansättningar och med hög beredskap
 • man etablera en cyberstyrka på cirka 1 000 soldater
 • den totala styrkan kan öka till 200 000 soldater
 • man fokuserar på försvarskapacitetsutveckling med regionala försvarstrupper (som inrättades 2017)

De väpnade styrkornas ledningssystem kommer att genomgå en avsevärd utveckling som väntas vara färdig år 2032. Avsikten är att skapa en ledningsförmåga som är i linje med beredskapskraven i den strategiska rapporten:

Försvarets framgång är beroende av förmågan att genomföra gemensamma operationer. Fokus ligger på att utveckla samarbetet, särskilt mellan operativa styrkor och regionala försvarsstyrkor.

Materielprojekt

Den militära utrustningen i den polska försvarsmakten inkluderar äldre men fortfarande användbar rysk utrustning och modern västerländsk utrustning som skaffats under de senaste åren. Dessutom tillverkar den polska militärindustrin inhemsk utrustning. I den tekniska utvecklingsplanen för 2017–2022 fastställs projektens prioritet enligt följande:

 • luftförsvar
 • bepansrade och mekaniserade trupper
 • cyberförsvar
 • regionalt försvar
 • marinen

Mellan 2013 och 2022 planeras totalt 30–35 miljarder euro till modernisering av försvaret. Mer än 7 miljarder euro har öronmärkts för prioriteringen av Polens försvarspolitik, utvecklingen av luft- och missilförsvaret under perioden 2013–2022. Luftvärnsprojektet, med en andel på över 30 procent, är det största av de 14 pågående materielprojekten.

Nästan 30 procent av det totala beloppet planeras på arméns rörlighet. Cyberförsvaret och de regionala försvarsstyrkornas utrustande har lagts till som nya punkter i den uppdaterade tekniska utvecklingsplanen för 2017–2022. Detta har lett till att marina projekt (inklusive nya ubåtar) har skjutits upp.

Internationell verksamhet

Polen har deltagit i internationella fredsbevarande- och krishanteringsoperationer sedan 1953. Hittills har nästan 90 000 polska soldater varit i mer än 70 operationer. Fram till 1990 deltog Polen endast i FN-ledda fredsbevarande operationer. Polen har deltagit i Nato-ledda operationer sedan 1996. De viktigaste operationerna har varit Nato-operationerna Enduring Freedom och International Stabilization Force i Irak. Liksom ISAF-uppdraget i Afghanistan, där polackerna hade kontingenter på över 2 000 personer och ett betydande ansvarsområde. Under 2018 deltog Polen i 10 Nato- eller EU-ledda krishanterings- och fredsbevarande operationer med totalt 1 548 soldater.