Hot mot den ryska nationella säkerheten

 • Nationell säkerhet är en betydande del av Rysslands nationella intressen
 • Nationell säkerhet: att försvara landet, dess medborgare och territorium mot faror och hot och säkra Rysslands långsiktiga utveckling
 • År 2015 publicerades Rysslands nationella säkerhetsstrategi i en ukás av presidenten.

Tilläggsinformation

Rysslands viktigaste nationella hot (2020):

 • Alliansers eller enskilda staters strävanden att försvaga internationella organisationers roll (t.ex. OSSE och FN)
 • Förstärkning av militärpolitiska allianser, särskilt utvidgningen av Nato i öster
 • Etablering av utländska baser och utplacering av trupper nära ryska gränser (tex. missiler utplacerade i Polen och inköpta av Polen)
 • Spridning av massförstörelsevapen
 • Konflikter i närheten av Ryssland och i OSS-länder
 • Försvagad integration av OSS-länderna
 • Regionala krav på Ryssland
 • Terrorism
 • Informationspåverkan utifrån landets gränser
 • Försvagad ekonomin på grund av sanktioner
 • USA:s militära insatser utan mandat av FN:s säkerhetsråd utanför Natos ansvarsområde
 • Utveckling av vapenteknologi i några ledande länder, som leder till kapprustning
 • Förhållandena till USA och Europa har lidit till följd av krisen i Ukraina. Enligt den ryska ledningen är USA skyldig till krisen. Ryssland vill, trots allt, utveckla goda relationer med USA eftersom länderna har gemensamma mål.