EU:s beslutsfattande i utrikes- och säkerhetspolitiken

  • Europeiska rådet (medlemsländernas stats-och regeringschefer, ordförande för Europeiska rådet, kommissionens ordförande) fastställer de allmänna principerna för den gemensamma utrikes-och säkerhetspolitiken och kan också besluta om gemensamma strategier
  • EU:s utrikesministrar fattar beslut vid rådet på grundval av de principer, allmänna riktlinjer och gemensamma strategier som fastställts av Europeiska rådet
  • De gemensamma ståndpunkter som beslutats är bindande för medlemsländernas ståndpunkter och verksamhet
Eurooppa-neuvoston kokoussali. Kuvalähde: Copyright ©European Union

Europeiska rådets mötessal. Bildkälla: Copyright ©Europeiska unionen

Aktörer i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

I EU-fördraget fastställs de principer som EU:s medlemsländer skall följa i utrikes- och säkerhetspolitiken:

  • Medlemsländerna är skyldiga att aktivt och förbehållslöst stödja EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) i en anda av lojalitet och ömsesidig sammanhållning.
  • Medlemsländerna är skyldiga att samarbeta för att stärka och utveckla ömsesidig politisk solidaritet.
  • Medlemsländerna måste avstå från alla åtgärder som strider mot EU:s intressen eller hindrar dess effektivitet som en enad kraft i de internationella förbindelserna.

De allmänna principerna för GUSP skall också fastställas av Europeiska rådet i frågor som är relevanta för försvaret. Dessutom får Europeiska rådet besluta om gemensamma strategier som skall genomföras av unionen på områden där medlemsländerna har betydande gemensamma intressen.

Rådet fattar beslut om EU:s yttre åtgärder, utrikespolitik inbegripen, försvar och säkerhet, handel, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.  Rådet (utrikesfrågor) samlar utrikesministrarna i EU:s medlemsländer. När det gäller EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och beroende på dagordningen kommer rådet också att sammanträda:

  • försvarsministrar (gemensam säkerhets- och försvarspolitik)
  • utvecklingsministrar (utvecklingssamarbete)
  • handelsministrar (gemensam handelspolitik)

Rådets möten leds av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Joseph Borrell från och med 2019. Han är också kommissionens viceordförande. Den höga representanten biträds av Europeiska utrikestjänsten (European External Action Service, EEAS).

Konsoliderade versioner av Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionskraft och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Lissabonfördraget:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6655-2008-REV-8/sv/pdf

EEAS: GSFP-struktur (Common Security and Defence Policy), instrument, byråer:
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5392/common-security-and-defence-policy-csdp-structure-instruments-agencies_en

Europeiska unionens råd, rådet (utrikes frågor):
https://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/fac/

Europeiska utrikestjänsten:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/eeas_sv

Om europeiska utrikestjänsten:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/eeas_sv

About the European External Action Service (EEAS):
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-the-european-external-action-service-eeas_en_en