Militär planering, ledning och resurser inom EU

 • Europeiska unionens militära kommitté, (European Union Military Committee, EUMC)
  • Unionens högsta militära planeringsorgan, ärunderställt rådet
  • Ger uppgifter till militära staben
 • Europeiska unionens militära stab (EUMS) bistår EU-ledningen med råd
  • Nyckeluppgifter inom krishantering omfattar strategisk planering, lägesuppföljning och operativ ledning
  • Den militära planerings och ledningskapaciteten, MPCC, är ett permanent operativt högkvarter och en del av militära staben
  • MPCC:s mandat definieras som ” en permanent operativ planerings- och ledningsförmåga på strategisk nivå för icke-verkställande militära uppdrag ” Ett icke-verkställande militärt uppdrag definieras som en operation som genomförs till stöd för en värdnation som endast har en rådgivande roll. Jämfört med en verkställande militär operation som har mandat att genomföra åtgärder som ersättning för värdnationen. Stridsoperationer skulle falla inom denna kategori.
  • Generaldirektören för EU:s militära stab är chef för MPCC

Bildkälla: Copyright EEAS © European Union

Militära kommittén (EUMC) är underställt Europeiska rådet och är unionens högsta militära planeringsorgan. Till militära kommittén hör kommendörerna eller stabscheferna för medlemsländernas försvarsmakter eller deras permanenta representanter. Militära kommittén ger råd och rekommendationer till EU:s ledning (främst kommittén för utrikes- och säkerhetsfrågor) om militära åtgärder inom EU:s ram.

Militära kommittén har en fast ordförande, vanligen en före detta befälhavare för en försvarsmakt i ett EU-land, vald av företrädare för medlemsländerna och utsedd av EU-rådet för en period av tre år. General Gustav Hägglund, som tidigare hade tjänstgjort som kommendör för försvarsmakten var militära kommitténs första ordföranden från 2001 till 2004.

Europeiska unionens militära stab (EUMS) är en del av EU:s utrikestjänst och den enda permanenta högre militära staben inom unionen. Stabschefen har generaldirektörs status. Den militära staben har får sina uppgifter av EU:s militärkommitté och bistår i militära frågor unionens höga representant inom utrikes- och säkerhetspolitik.

Den militära stabens viktigaste operativa uppgifter är att förvarna om krissituationer, göra lägesbedömningar samt strategisk planering. EUMS har det övergripande ansvaret för planering och styrning av unionens militära verksamhet och den svarar för kontakterna med EU:s lägescentral (CITCEN) samt med operativa lägescentraler- och planeringsorgan för internationella organisationer (främst FN och Nato). Den kan också operativt leda krishanteringsoperationer med hjälp av operationscentret, EU-institutionerna samt medlemsländernas nationella ledningsresurser.

Generallöjtnant Esa Pulkkinen, som ledde EU:s militära stab från 2016 till 2020, har definierat uppgifterna på följande sätt:

”Europeiska unionens väpnade styrkor kan användas till att förebygga och hantera kriser. Det här omspänner ett vitt spektrum uppgifter som börjar med humanitära biståndsoperationer och skydd och evakuering av civila. Bland uppgifterna kan ingå reform av säkerhetssektorn och olika åtgärder för att skapa samhällelig stabilitet. I slutändan omfattar uppgifterna varierande militära operationer där fredsbevarande och fredsframtvingande åtgärder kan ingå. Vi stöder EU:s diplomatiska insatser på ett sådant sätt, att vi tillsammans med medlemsländerna gör det möjligt för unionen att fungera i uppgifter som kräver användning av väpnade styrkor.”

(EU:s operationscentral  – 2016)

EU:s operationscenter (EU Operations Center) inledde sin verksamhet 2007 som en del av EU:s militära stab. Operationscentret kan leda mindre avdelningar i krishanteringsuppgifter, t.ex. EU:s stridsförband med cirka 2 000 soldater. I sådana fall ska operationscentret förstärkas med personal från medlemsländerna och inom ramen för sin uppgift får operationscentrumet verka självständigt under EU:s ledning. Personalen vid militära staben utgör operationscentrets permanenta kärna, som övervakar situationen och är redo att snabbt inleda ledning i händelse av kris.

EU-institutionerna ska bistå den militära personalen och operationscentret med underrättelser, övervakning av situationen och operativ ledning. Till dessa institutioner hör t.ex. EU:s satellitcentrum i Spanien.

EU:s militära planerings- och ledningskapacitet (MPCC)

MPCC inrättades 2017 som del av EU:s militärstab i Bryssel. Den ansvarar på strategisk nivå för att planering och genomföring de av EU:s militära operationer som inte inbegriper direkt genomförande.  MPCC verkar under politisk kontroll och strategisk ledning av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik. Generaldirektören för EU:s militära stab är samtidigt också chef för MPCC och fungerar i denna egenskap som högsta chef i GSFP:s militära operationer, som inte direkt omfattar genomförande. Sådana här operationer är EU:s tre utbildningsuppdrag i Centralafrikanska republiken, Mali och Somalia.

MPCC arbetar samtidigt och i samordning med den civila planerings- och ledningsenhet (Civilian Planning and Conduct Capability, CPCC). Syftet är att sammanföra civil och militär expertis inom viktiga stödområden för operationer. Man eftersträvar att säkerställa en effektiv civil-militär samordning och samarbete i den operativa planeringen och genomförandet, med beaktande av separata befälsordningar och finansieringskällor på den civila och militära sidan.

EU rådet, EU militärkommitté:
https://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/preparatory-bodies/european-union-military-committee/

EEAS, GSFP:s struktur, instrument och byråer:
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5392/csdp-structure-instruments-and-agencies_en

EEAS, Europeiska unionens militärkommitté (EUMC):
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5428/european-union-military-committee-eumc_en

EEAS, Europeiska unionens militärstab (EUMS):
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5436_en

Finlands ständiga representation vid EU, Ständiga militära kommittén (EUMC):
https://finlandabroad.fi/web/eu/standiga-representation-bryssel

EEAS Vad exakt gör MPCC?:
https://eeas.europa.eu/delegations/cape-verde/27763/military-planning-and  beteende capability.mpcc.tk

EU:s försvarssamarbete, Rådet inrättar militär krishanteringsplanering och genomförandekapacitet:
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/

Militär planerings- och ledningskapacitet:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mpcc_factsheet_november_2018.pdf

Rådets slutsatser av den 6 mars 2017 om framstegen i genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarspolitikens område:
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/03/06/conclusions-security-defence/

Europeiska unionens militära stab:
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Military_Staff