Natos militära struktur

Natos militära makt:

 • Fast stabstruktur och inkluderade militära ledningsstaberna
 • Krigsfartygsavdelning i beredskap
 • Radarövervakningsplan (AWACS)
 • Droneavdelning för övervakning av Medelhavsområdet
 • Strategiska transportflygplan
 • Multinationell CBRN-skyddsbataljon (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear)
 • Medlemsstaternas väpnade styrkor, särskilt för snabb, omedelbar och kontinuerlig beredskap

Bildkälla: commons.wikimedia.org By Jwh – Own work, CC BY-SA 3.0 lu

Tilläggsinformation

Natos kommandostruktur och tillgängliga styrkor

Sedan 2012 har Nato två ledningsorgan (staber) på strategisk nivå:

 • Staben med ansvar för planering och ledning av operationer (Allied Command Operations, ACO)
 • Staben med ansvar för hantering av förändringar (Allied Command Transformation, ACT)

Ovanför ACO står den högste allierade befälhavaren Europa (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) och ovanför ACT den högsta allierade befälhavaren för transformation (Supreme Allied Commander Transformation, SACT).

Natostyrkorna är indelade i tre huvudkategorier:

 • Grupperade styrkor (in-Place Forces)
 • Styrkor färdiga för gruppering (Deployable Forces)
 • Styrkor som ställs upp på längre sikt och som främst är avsedda för försvar av medlemsländerna (Long Term Build Up Forces)

För att leda trupper avsedda för olika operationer har överbefälhavaren för Natostyrkorna (SACEUR) till sitt förfogande nio ledningsstaber. Ledningsstaber och underlydande styrkor kan användas antingen för att försvara Natos territorium eller för krishanteringsuppgifter utanför Natos territorium. Alla styrkorna leds av Natos operativa ledningsstab (Operational Command, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) och av två Joint Force Command staber (i Neapel och Brunssum).

Styrkor (”truppaket”) har utformats och förberetts för operativa staber som kan leda krigsoperationer. De kan ansamlas på uppgifter enligt situationens krav. De inkluderar trupper från armén, marinen och flygvapnet, liksom nödvändiga stödkomponenter. Stridsindelningen kan enligt uppdraget ha en brigad som stam med några tusen soldater eller en armékår med tiotusentals soldater.

Fem ledningsstaber i hög beredskap är tillgängliga för ledning av marina operationer i Europa. På samma sätt har flygvapnet tre operativa ledningsstaber som upprätthålls av Storbritannien, Frankrike och Tyskland. De kan också i sin tur skickas till krishanteringsuppgifter.