Förbindelserna mellan Nato och EU

 • Överlappande medlemskap:
  • 22 länder tillhör både Nato och EU
  • 3 EU-länder ingår inte i Nato (Finland, Sverige, Österrike, Irland, Cypern och Malta)
  • 7 Natoländer ingår inte i EU (Albanien, Island, Norge, Storbritannien, Turkiet, Kanada och USA)
 • Nato och EU kommit överens om ömsesidigt samarbete och arbetsfördelning
 • Nato kan stödja EU:s krishantering med trupper och kapaciteter
 • Samarbetet mellan Nato och EU hindras av
  • olika medlemskap och divergerande intressen mellan medlemsstaterna
  • oenigheter mellan Grekland och Turkiet, särskilt när det gäller Cypern
 • Samarbetet mellan Nato och EU utvecklats på många områden

Medlemskap i viktiga europeiska säkerhetsorganisationer 2020

Tilläggsinformation

Nato och EU har funnit konkreta samarbetsområden:

 • Svara på hybridhot
 • Operativt samarbete inom maritima verksamhet
 • Cybersäkerhet
 • Utvecklingen av den militära förmågan, särskilt så kallad militär rörlighet
 • Försvarsindustri och forskning
 • Övningsaktiviteter
 • Stöd till utveckling av militär kapacitet i partnerländerna i öst och syd