OSSE:s operativa verksamhet

OSSE:s verksamheter inom konflikthantering:

  • observatörs- och rapporteringsgrupper
  • långtidsmissioner (delegationer)
  • fredsbevarande verksamhet
  • minoritetsombudsmannen
  • ordförandes operativa verksamhet
  • kontroller och bedömningsbesök kopplade till aktiviteter som ökar förtroende och säkerhet

Open Skies -verksamheten och OSSE

  • avtal i Helsingfors 1992
  • 35 länder inom avtalet
  • militära övervakningsflyg i avtalsländerna på vissa villkor

ETYJ:n observatorar i Öst-Ukranien. Bildkälla: ukrinform.net

Operativ verksamhet

Den operativa verksamheten som hör till OSSE:s konflikthantering består av observatörs- och rapporteringsgrupper, långtidsmissioner, fredsbevarande operationer, högkommissariens för frågor om nationella minoriteter samt ordförandes operativa verksamhet. Kontroller och bedömningsbesök i de väpnade styrkorna, kopplade till aktiviteter som ökar förtroende och säkerhet (FSS) är även del av operationerna.

Observatörs- och rapporteringsgruppernas samt högkommissariens för frågor om nationella minoriteter verksamhet kan klassas som preventiv diplomati. Delegationsverksamhet och ordförandes verksamhet är dels konfliktpreventiv verksamhet och dels krishantering. Fredsbevaringen är entydigt krishantering. Observatörs- och rapporteringsgrupperna är kortvariga och situationsspecifika utredningsgrupper, som rapporterar till kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR). Ordförandes verksamheter är dennes egna resor samt aktiviteterna av trojkan som understöder ordföranden, tillfälliga ledningsgrupper samt sina specialföreträdare. Högkommissarien för frågor om nationella minoriteter arbetar i förtroende och självständigt och kan vid behov ge en förvarning åt ordföranden och ODIHR.

OSSE har rätt att arrangera militär fredsbevarande verksamhet för att stöda pågående fredssträvanden. Finsk lag tillåter att finska soldater används även i sådana OSSE-uppdrag. Tills vidare har man dock inte lyckats komma överens om egentliga fredsbevarande operationer inom OSSE. Det har gjorts planer på att skicka en multinationell fredsbevarande trupp från OSSE till Nagorno-Karabach på basis av FN:s säkerhetsrådsresolution.

I det operativa fältarbetet har OSSE över tio långtidsmissioner (long-term missions) i Balkan och forna Sovjetländer, t.ex. Kosovo, Bosnien och Hercegovina, Moldavien och Georgien. Dessa har ett flertal uppdrag som berör stabiliserandet av den samhälleliga situationen och stärkandet av demokratin: strävan efter att befrämja fredlig samvaro mellan etniska grupper, skydd av minoriteter, förverkligande av mänskliga rättigheter, valobservation, utbildning av poliser och fängelsemyndigheter etc. I dessa småskaliga operationer agerar man på lokalt plan i nära kontakt med lokalbefolkningen. Speciellt på Balkan agerar OSSE på fältet i nära samråd med FN, EU och övriga internationella organisationer.

OSSE har fungerat som en medlare för vapenvila och övervakare av den i Donbas i Ukraina sedan 2014.  OSSE har en observatörsmission i östra Ukraina, där observatörerna är obeväpnade civila från OSSE-länderna. Operationen avslutades i mars då Ryssland anföll Ukraina.

Det år 1992 undertecknade Open Skies -rustningskontrollavtalets förverkligande hör till OSSE:S verksamhet. Open Skies Consultative Commission, som styr verkställandet av avtalet, håller sina möten i OSSE:s huvudkontor i Wien. Avtalet möjliggör militära övervakningsflygningar i avtalsstaterna på basis av noggranna regler och villkor. USA har beskyllt Ryssland för att bryta mot reglerna och meddelat att den lämnar Open Skies -avtalet.

Finland har aktivt deltagit i Open Skies -verksamheten. I Finland har övriga länder gjort övervakningsflygningar. Finland har ingen flygutrustning som lämpar sig för ändamålet, men har samarbetat med andra länder och kunnat delta i deras övervakningsflygningar.