OSSE:s öppenhet och stärkande av förtroende

I ESK:S/OSSE:S verksamhet betonas den breda säkerhetsuppfattningen:

  • öppenhet
  • demokrati
  • mänskliga rättigheter
  • samarbete

Den militära sektorn:

  • gemensamt överenskomna regler för utbyte av militära uppgifter, förhandsmeddelande om krigsövningar och organisering av övervakning av övningar
  • uppförandekod för de militärpolitiska aspekterna på säkerhet och soldaters rättigheter och ansvar
  • fredsbevarande operationer och övriga operationer

Öppenhet och stärkande av förtroende

Om påbörjandet av ”förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder” (FSS) beslöts i slutakten som undertecknades efter toppmötet i Helsingfors år 1975. Deras betydelse och omfattning har ökat betydligt. OSSE upprätthåller genom flertalet möten som är en del av ESK/OSSE-processen FSS- åtgärdernas system. Dessa inbegriper detaljerade direktiv om militär informationsgång, om förhandsanmälan av militära övningar och ömsesidiga observationer. Wiendokumentet som reglerar dessa uppdaterades senast år 2011. Verkställandet av dessa uppföljs årligen i utvärderingsmöten.

OSSE-länderna kan utföra granskningar och utvärderingsbesök till varandras väpnade styrkor samt bjuda in representanter för övriga OSSE-länder till sina baser. Besöken och inbjudningarna görs för att bedöma om det granskade landets uppgifter om sina väpnade styrkor motsvarar verkligheten. OSSE-länderna skall årligen dela ut till alla OSSE-länder specificerad information om arméerna och flygvapnen i Europa samt om deras styrka och bestyckning (s.k. Annual Exchange of Military Information och den kompletterande Global Exchange of Military Information). Marinen är utanför denna mekanism.

Det militära samarbetet utvärderas och utvecklas i det regelbundet sammanträdande forumet för säkerhetssamarbete. Forumet har uppgifter såväl som ett förhandlingsorgan som konsultationsorgan för alla säkerhetsfrågor. Den senast år 1994 förnyade ”uppförandekoden om militärpolitiska aspekter på säkerhet” ger en viktig bas för dess arbete. Forumet strävar efter att garantera att det emellan deltagarstaterna förverkligas en möjligast bred genomskinlighet i militära aktiviteter.

Av OSSE:s verksamhetsmekanismer kan nämnas mekanismen för ovanliga militära aktiviteter (Unusual Military Activities). Deltagarstaterna åtar sig att konsultera varandra och samfällt samarbeta i fall av ovanliga, oplanerade och utanför den normala placeringen pågående aktiviteter i de väpnade styrkorna som är av militär betydelse och sker inom FSS-åtgärdernas tillämpningsområde och över vilken någon deltagarstat uttrycker sin säkerhetsoro. Mekanismen aktiveras genom att be om en utredning till vilken skall ges svar inom 48 timmar. Staten som bett om utredning har rätt att sammankalla endera ett bilateralt möte eller ett möte för alla, som bör inledas senast 48 timmar efter begäran.

Vidare kan nämnas mekanismen för farliga militära incidenter (Hazardous Incidents of a Military Nature). Mekanismen definierar tillvägagångssätten i fall av dessa med ändamålet att förhindra missförstånd och lindra effekterna till övriga stater. Ifall av en incident skall en deltagarstat vars väpnade styrka är delaktig leverera information om den till övriga deltagarstater. Alla har rätt att be om en utredning och svar måste ges omgående.

Rysslands storanfall mot Ukraina 2022 har försvårat OSSE:s verksamhet avsevärt. OSSE har inte medel att påverka medlemslandet Rysslands krig mot ett annat medlemsland, Ukraina. Wienavtalet är fortfarande giltigt, men ryska representanter är inte längre inbjudna till mötena. Organisationens budget har inte kunnat godkännas på två år. Finland är OSSE:s ordförandeland 2025.

OSSE stöder Ukrainas förslag att inrätta en särskild domstol för att utreda krigsförbrytelser som begåtts av Ryssland i Ukraina. Medlemsländernas ömsesidiga inspektioner och utvärderingsbesök hos varandras väpnade styrkor har stoppats sedan krigets början. Ryssland har sagt upp det bilaterala avtalet med Finland om ytterligare militära utvärderingsbesök.