OSSE:s politiskt militära uppförandekoder

Kodernas avsikt: Att öka säkerhetssamarbetet mellan OSSE:s deltagande länder samt att stöda samarbetsbaserat säkerhetstänkande i Europa och på andra håll.

Viktigaste principer:

 • att förstå det omfattande säkerhetskonceptet
 • respekt för länders jämlikhet och suveränitet
 • den demokratiska styrningen av länders militära styrka
 • rättigheterna för de som tjänstgör i de väpnade styrkorna
 • den inre regleringen av användningen av de väpnade styrkorna

I OSSE har det skapats en uppförandekod för väpnade styrkor, vilken inbegriper principer och direktiv för deltagarstaternas säkerhets- och försvarspolitik. Uppförandekodens mål är att öka säkerhetssamarbetet inom OSSE:S deltagarstater samt stöda säkerhetstänkandet inom och utanför Europa. De viktigaste principerna är det omfattande säkerhetskonceptet, respekt för jämlikheten och suveräniteten, den demokratiska styrningen av den militära styrkan, rättigheterna för de som tjänstgör i de väpnade styrkorna samt den inre regleringen av användningen av de väpnade styrkorna.

SÄKERHETSRELATERAD POLITISKT-MILITÄR UPPFÖRANDEKOD
(Code of Conduct on Politico Military Aspects of Security)

 1. Det omfattande säkerhetskonceptet
 • Väsentliga delar av säkerheten är utöver upprätthållande av fred även bland annat mänskliga rättigheter, grundfriheterna, ekonomiskt välstånd
 1. Det kollektiva säkerhetsbegreppet
 • Säkerheten av varje nation är kopplad till andra nationers säkerhet
 1. Staters rättigheter som angår deras suveränitet, jämlikhet och säregenhet
 • Rätt till självvärn
 • Rätt att välja sina säkerhetssystem
 • Rätt att genom avtal eller på basis av internationell rätt skicka sina väpnade styrkor till ett annat lands territorium
 1. Solidarisk verksamhet och samarbete
 • Deltagarstaterna agerar inte emot OSSE-principerna
 • Deltagarstaterna samarbetar på basis av dessa principer
 1. Den demokratiska styrningen av militär styrka
 • Försvarspolitiken, försvarsdoktrinen samt de väpnade styrkorna samstämda med internationell rätt och krigets lagar
 • De väpnade styrkornas lagenlighet, neutralitet och demokratiska kontroll
 • Utbildning i humanitär rätt
 1. Rättigheter för de som tjänstgör i de väpnade styrkorna
 • Mänskliga rättigheter, grundrättigheter och medborgerliga rättigheter för de som tjänstgör i de väpnade styrkorna
 • Rekrytering och kallande till tjänstgöring skall motsvara statens förbindelser om mänskliga rättigheter och grundrättigheter
 • De som tjänstgör i de väpnade styrkorna har rätt till juridiska och administrativa procedurer som skyddar tidigare nämnd rättigheter
 1. De tjänstgörandes ansvar
 • Lagstadgade tjänstgöringskrav och ansvar
 • Förmannens ansvar: en förman skall veta sitt ansvar och denna skall använda sin makt i enlighet med lagar och övriga föreskrifter
 • Personligt ansvar: envar som tjänstgör i de väpnade styrkorna har ett personligt ansvar för sina aktioner. Förmannens ansvar frigör inte de underställda från personligt ansvar