Rysslands väpnade styrkor

Försvarsutgifterna

 • 52 miljarder EUR (2020)
 • Som jämnföresle:
  • USA 620 mrd EUR (2020)
  • Kina (153 mrd EUR), Saudi Arabien (66 mrd EUR)
  • Finland 3,1 mrd EURO (2020)

De väpnade styrkornas uppgifter

De väpnade styrkornas uppgifter har förändrats de senaste åren till följd av förändringar i nationella säkerhetsprioriteringar.

Försvarsmaktens grundläggande uppgifter:

 • Bekämpa militära eller militärrelaterade säkerhetshot och hot mot ryska intressen
 • Skydd av Rysslands ekonomiska och politiska intressen
 • Användning av våld under fredstid
 • Användning av militär makt under konflikter och krig

De väpnade styrkorna (2020), tot. 900 000 soldater

 • Armén 280 000
 • Marinen 150 000
 • Flygvapnet 165 000
 • Strategiska missilstyrkor 50 000
 • Luftlandsättningsstyrkor 45 000
 • Specialstyrkor 1 000
 • Järnvägsstyrkor 29 000
 • Ledning och underhåll 80 000
 • Paramilitära styrkor 554 000
 • Reserv 2 000 000
 • Man befrias från reserven vid 50 års ålder
 • Militärtjänstens längd är ett år

Lisää aiheesta

Förutom grundläggande uppgifter får de väpnade styrkorna årliga uppgifter. 2020 inkluderade dessa att höja den professionella nivån, fortsatta överraskningsinspektioner av trupper, utveckling av skjutbanor, tävlingar i de väpnade styrkorna och möjligheten att erhålla titeln udarnyi (udar = slag; slagbrigad etc.) för en trupp som utmärkt sig.

De väpnade styrkornas sammansättning och ledningsförhållanden

Användning av vapenmakt

Möjligt under fred i följande situationer

 • Avvärjning av en överraskningsattack
 • Verkställa alliansförpliktelser i enlighet med internationella eller mellanstatliga avtal
 • Bekämpa internationell terrorism, extremistorganisationer och separatism
 • I fredsbevarande operationer som en del av en internationell organisation
 • Upprätthålla ordning under undantagsförhållanden i ryska territorier
 • Säkra rikets gränser i luftrum och under vatten
 • Säkerställa ordningen i samband med internationella sanktioner i enlighet med beslut av FN: s säkerhetsråd
 • Förebygga och ge eftervård av ekologiska katastrofer eller andra extrema situationer

I fredstid eller nödsituation

 • I väpnad konflikt
 • I lokalt krig, regionalt krig och fullskaligt krig

I fredstid måste de väpnade styrkorna klara av två samtida väpnade konflikter utan omfattande mobilisering

Under krigstid måste de väpnade styrkorna klara av, förutom sina övriga uppgifter, två samtida lokala krig

Järnvägsstyrkorna

Järnvägarna är viktiga för Ryssland på grund av landets enorma storlek och de långa avstånden. Järnvägsstyrkornas uppgift är att bygga och underhålla järnvägar. Trupperna har en styrka på 29 000 soldater, och trupperna består av armékårsstaber, avdelta brigader, truppförband och institutioner. Järnvägsstyrkorna tillhör de ryska väpnade styrkorna och är underställda försvarsministeriet.