USA:s ekonomi

  • Bruttonationalprodukt (2023, till marknadspriser) 26 854 miljarder dollar
    • den största i världen, men den näst största när det gäller köpkraft efter Kina
    • BNP / capita: cirka 80 000 USD
    • andel av världsekonomin cirka 15 %
  • Ekonomisk struktur: starkt serviceinriktad (80 %), industri (19 %)
  • Världens största hemmamarknad
  • Ledande position inom informations- och kommunikationsteknik

Till marknadspriser, dvs. till växelkurser, är den amerikanska ekonomin den största i världen. Köpkraftskorrigerad (purchase power parity) är Kinas ekonomi något större än USAs.

Trots att USA:s BKT per capita är hög, är välståndet ojämnt fördelad och nästan 12 % av amerikanerna lever under fattigdomsgränsen. I USA finns inte en allmän, för alla tillgänglig, sjukvård. Sjukvården är till sin natur privat eller bunden till arbetsplatsen.  Det har länge varit föremål för reformsträvanden.

Arbetslösheten är relativt låg i USA (3,4 % år 2023), liksom även inflationen (4,9 % år 2023). Den offentliga skuldkvoten är hög, 122 % (2023), vilket innebär att den offentliga skulden (nästan 31 000 miljarder USD) överstiger BNP. Den federala regeringen kommer att måsta betala nästan 400 miljarder dollar om året bara i skuldräntor.

De största helheterna I Federationens budget (6 300 miljarder USD år 2022; 25,1 % av BKT) är relaterade till socialskydd och hälsovård (c. 16 % av BKT) och försvarsutgifter (3 % av BKT).

USA:s handelsbalans har länge varit negativ. År 2023 var exportvärdet cirka 1 009 miljarder dollar och importvärdet 3 957 miljarder dollar, så handelsunderskottet var cirka 6001 000 miljarder USD.

De viktigaste exportprodukterna 2022 var industriprodukter cirka 74,8 %, jordbruksprodukter 10,7 % och bränslen och mineraler 9,4 %. De viktigaste exportdestinationerna 2022 EU (19 %), Kanada (18 %), Mexiko (16 %), Kina (8 %) och Japan (4 %).

Huvudimport: industriprodukter 78,4 %, bränslen och mineraler 10,7 % och jordbruksprodukter 10,5 %. De viktigaste importländerna under 2022 var Kina (21 %), Kanada (13 %), och Japan (6 %). Dessa står för ungefär tre fjärdedelar av den totala importen.

De senaste åren har USA kunnat öka sin självförsörjning i energiproduktionen avsevärt med ny teknik (skiffergas och skifferolja) och producerar redan mera naturgas än vad som konsumeras. Sedan 2019 har USA varit en nettoexportör av energi (4 % av produktionen).

79 % av den energi som används av USA produceras med fossila bränslen (olja 36 %, jordgas 32 % och kol 11 %), 8 % med kärnenergi, 12 % med förnybara energikällor.