ETYJ:n avoimuus ja luottamuksen lujittaminen

ETYK:n/ETYJ:n toiminnassa painotetaan laajaa turvallisuuskäsitettä

  • Avoimuus
  • Demokratia
  • Ihmisoikeudet
  • Yhteistyö

Sotilaallinen sektori

  • Luottamusta ja turvallisuutta lisäävät toimet (LTL)
  • Turvallisuuden poliittissotilaallisia puolia koskeva käyttäytymissäännöstö
  • Rauhanturvatoiminta ja muut operaatiot

Lisää aiheesta

Avoimuus ja luottamuksen lujittaminen

”Luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien” (LTL-toimien) aloittamisesta päätettiin vuoden 1975 päätösasiakirjassa. Niiden ulottuvuus ja merkitys ovat kasvaneet huomattavasti. ETYJ ylläpitää ETYK/ETYJ-prosessin puitteissa pidetyissä lukuisissa kokouksissa hyväksyttyjen LTL-toimien järjestelmää. Niihin sisältyy tarkat säännöt sotilaallisesta tiedonvaihdosta, sotaharjoituksia koskevista ennakkoilmoituksista ja harjoitusten vastavuoroisesta tarkkailusta. Tätä säätelevä ns. Wienin asiakirja (Vienna Document) on päivitetty viimeksi vuonna 2011. Täytäntöönpanoa seurataan vuosittain pidetyissä täytäntöönpanon arviointikokouksissa.

ETYJ-maat voivat tehdä toistensa asevoimiin tarkastuksia ja arviointikäyntejä sekä kutsua muiden ETYJ-maiden edustajia vierailemaan tukikohtiinsa. Käyntien ja vierailujen tarkoitus on arvioida, vastaavatko kohdemaan asevoimistaan ilmoittamat tiedot todellisuutta. ETYJ-maiden tulee vuosittain jakaa kaikille muille ETYJ-maille määrättyjä tietoja Euroopassa olevien maavoimien ja ilmavoimien joukoista sekä niiden vahvuuksista ja aseistuksesta (ns. Annual Exchange of Military Information ja sitä täydentävä Global Exchange of Military Information). Merivoimat ovat tämän mekanismin ulkopuolilla.

Sotilaallista yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti kokoontuvassa turvallisuusfoorumissa. Sillä on tehtäviä sekä neuvottelevana elimenä että kaikkia turvallisuuskysymyksiä käsittelevänä konsultaatioelimenä. Viimeksi vuonna 1994 uudistettu ”turvallisuuden poliittis-sotilaallisia aspekteja koskeva käyttäytymiskoodi” on tärkeä pohja sen työlle. Foorumi pyrkii varmistamaan, että osanottajavaltioiden kesken toteutuu mahdollisimman laaja sotilaallisen toiminnan läpinäkyvyys.

ETYJ:n toimintamekanismeista voidaan mainita epätavallisia sotilaallisia toimia koskeva mekanismi (unusual military activities). Osanottajavaltiot lupaavat konsultoida toisiaan ja olla keskenään yhteistyössä asevoimiensa epätavallisista, suunnittelemattomista ja normaalin sijaintipaikan ulkopuolella tapahtuvista toiminnoista, jotka ovat sotilaallisesti merkittäviä, tapahtuvat LTL-toimien sovellutusalueella ja joista jokin osanottajavaltio ilmaisee turvallisuushuolensa. Mekanismi käynnistyy pyytämällä selvitys, johon vastaus on annettava 48 tunnin kuluessa. Selvityspyynnön esittäneellä valtiolla on mahdollisuus kutsua koolle joko kahdenvälinen kokous tai kaikkien kokous, jonka tulee alkaa 48 tunnin kuluessa pyynnöstä.

Lisäksi voidaan mainita vaarallisia sotilaallisia välikohtauksia koskeva mekanismi (hazardous incidents of a military nature). Mekanismi määrittelee menettelytavat näiden varalle tarkoituksena estää väärinkäsitykset ja lieventää muihin valtioihin kohdistuvia vaikutuksia. Välikohtauksen sattuessa on osanottajavaltion, jonka asevoimat ovat osallisia, toimitettava tieto siitä muille osanottajavaltioille. Kaikilla on oikeus pyytää selvitystä, ja vastauksia on annettava välittömästi.

Lähteitä ja linkkejä