Euroopan Unionin toiminnan periaatteet

 • Euroopan unionin toiminnan periaatteet
  • Euroopan yhdentymisen perusajatus: vakauden ja vaurauden turvaaminen koko Euroopan alueella
  • Sysäys yhdentymiskehitykselle: toinen maailmansota
   • Sodan tuhot osoittivat, mihin kilpailevat taloudelliset ja poliittiset valtapyrkimykset voivat johtaa
  • EU-maat siirtäneet toimivaltaansa kansalliselta tasolta EU-tason toimielimille
  • EU-maat pyrkineet sovittamaan yhteen politiikkojaan yhdentymisen osa-alueilla sekä suhteessa kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin
  • EU:n toiminnan oikeutus perussopimuksista: jäsenvaltiot sopineet yhdessä
  • EU:ssa 27 jäsenmaata

Lähteitä ja linkkejä

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot sekä Euroopan unionin perusoikeuskirja (Lissabonin sopimus):

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6655-2008-REV-8/fi/pdf

EU-asiat Ulkoministeriössä:

https://um.fi/eu-asiat-ulkoministeriossa

EU-asioiden käsittely Valtioneuvostossa:

https://valtioneuvosto.fi/tietoa/eu-asioiden-kasittely

EU:n virallinen verkkosivusto:

https://europa.eu/european-union/index_fi

Perustietoa EU:sta:

https://europa.eu/european-union/about-eu_fi