EU:n sotilaallinen suunnittelu ja johtaminen

 • EU:n sotilaskomitea (European Union Military Committee, EUMC)
  • Neuvoston alainen korkein sotilaallinen suunnitteluelin
  • Antaa tehtäviä Sotilasesikunnalle
 • Sotilasesikunta (European Union Military Staff, EUMS) antaa neuvoja EU:n johdolle
  • Keskeiset tehtävät kriisinhallinnassa: strateginen suunnittelu, tilanteen seuraaminen ja operatiivinen johtaminen
  • Sotilasesikunnan apuna johtamistoiminnassa mm. operaatiokeskus
  • Sotilasesikunnassa sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (Military Planning and Conduct Capability, MPCC)
  • MPCC tukee sotilasoperaatioita, joihin ei sisälly täytäntöönpanoa
  • MPCC:n johtajana EU:n sotilasesikunnan pääjohtaja

Kuvalähde: Copyright EEAS © European Union

Lisää aiheesta

Euroopan unionin sotilaskomitea (EUMC) on EU:n neuvoston alainen korkein sotilaallinen suunnitteluelin. Siihen kuuluvat jäsenmaiden asevoimien komentajat tai esikuntapäälliköt, joiden sijaisina kokouksissa toimivat yleensä heidän pysyvät edustajansa. Sotilaskomitea antaa EU:n johdolle (lähinnä Poliittisten ja turvallisuusasiain komitealle) neuvoja ja suosituksia EU:n puitteissa toteutettavista sotilastoimista.

Sotilaskomitealla on vakinainen puheenjohtaja, yleensä jonkin EU-maan entinen puolustusvoimain komentaja tai esikuntapäällikkö, jonka jäsenmaiden edustajat valitsevat ja EU:n neuvosto nimittää tehtävään kolmeksi vuodeksi. Puolustusvoimain komentajana palvellut kenraali Gustav Hägglund toimi EU:n sotilaskomitean ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 2001–2004.

Euroopan unionin sotilasesikunta (EUMS) on osa EU:n ulkosuhdehallintoa ja ainoa vakituisesti toimiva ylempi sotilasesikunta. Esikunnan päällikkö on EU:n pääjohtajan asemassa. Sotilasesikunta saa tehtävänsä EU:n sotilaskomitealta ja avustaa sotilasasioissa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa toimivaa korkeaa edustajaa.

EU:n sotilasesikunnan operatiivisia päätehtäviä ovat ennakkovaroituksien antaminen kriisitilanteista, tilanteenarviointi ja strateginen suunnittelu. Esikunnalla on yleisvastuu unionin sotilastoimien suunnittelusta ja ohjauksesta sekä yhteydenpidosta EU:n tilannekeskukseen ja kansainvälisten organisaatioiden (lähinnä YK:n ja Naton) operatiivisiin tilannekeskuksiin ja suunnitteluelimiin. Se voi myös johtaa operatiivisesti kriisinhallintaa käyttäen apunaan esikuntaan kuuluvaa operaatiokeskusta, EU:n laitoksia ja jäsenmaiden kansallisia johtoresursseja.

EU:n sotilasesikuntaa vuosina 2016–2020 johtanut kenraaliluutnantti Esa Pulkkinen on määrittänyt tehtävät seuraavasti:

”Euroopan unionin asevoimaa voidaan käyttää kriisien ennalta estämiseen sekä kriisien hallintaan, jolloin tehtävien kirjo alkaa humanitaarisesta avustamisesta sekä siviilien suojaamisesta ja evakuoinnista ulottuen turvallisuusalan reformiin ja yhteiskunnan vakauttamiseen ja monitahoisiin sotilasoperaatioihin, joihin voi sisältyä rauhanturvaamista ja rauhaan pakottamista. Me tuemme EU:n diplomaattista toimintaa siten, että yhdessä jäsenmaiden kanssa mahdollistamme unionin toimintakyvyn myös asevoiman käyttöä vaativissa tehtävissä.”

EU:n operaatiokeskus (EU Operations Centre) aloitti toimintansa vuonna 2007 osana EU:n sotilasesikuntaa. Operaatiokeskus kykenee johtamaan kriisinhallintatehtävissä pienehköjä osastoja, esim. noin 2 000 sotilaan EU-taisteluosastoja. Silloin operaatiokeskusta vahvennetaan jäsenmaista saatavalla henkilöstöllä, ja tehtävänsä puitteissa operaatiokeskus voi toimia itsenäisesti EU:n johdon alaisena. Sotilasesikunnan henkilöstö muodostaa operaatiokeskuksen vakinaisen ytimen, joka seuraa tilannetta ja on kriisitilanteessa valmis nopeasti aloittamaan johtamistoiminnan.

EU:n laitokset avustavat sotilasesikuntaa ja operaatiokeskusta tiedustelussa, tilanteen seuraamisessa ja operatiivisessa johtamistoiminnassa. Näihin laitoksiin kuuluu mm. Espanjassa sijaitseva EU:n satelliittikeskus.

EU:n sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (MPCC)

MPCC on perustettu vuonna 2017 EU:n sotilasesikuntaan Brysseliin. Sen vastuulla on suunnitella ja toteuttaa strategisella tasolla niitä EU:n sotilasoperaatioita, joihin ei sisälly suoraa täytäntöönpanoa.  MPCC toimii poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean poliittisen valvonnan ja strategisen ohjauksen alaisena. EU:n sotilasesikunnan pääjohtaja on myös MPCC:n johtaja, ja tässä ominaisuudessa hän vastaa operaation komentajan tehtävistä YTPP:n sotilasoperaatioissa, joihin ei sisälly suoraa täytäntöönpanoa. Tällaisia ovat, kolme EU:n koulutusoperaatiota Keski-Afrikan tasavallassa, Malissa ja Somaliassa.

MPCC toimii samanaikaisesti ja koordinoidusti siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (Civilian Planning and Conduct Capability, CPCC) kanssa. Pyrkimyksenä on koota yhteen siviili- ja sotilasalan asiantuntemusta tärkeimmillä operaatioiden tukialoilla. Näin pyritään varmistamaan tehokas siviili- ja sotilaskoordinointi ja -yhteistyö operatiivisessa suunnittelussa ja toteutuksessa, ottaen huomioon siviili- ja sotilaspuolen erilliset komentoketjut ja rahoituslähteet.

Lähteitä ja linkkejä

EU:n neuvosto, EU:n sotilaskomitea:
https://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/preparatory-bodies/european-union-military-committee/

EEAS, CSDP Structure, Instruments and Agencies:
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5392/csdp-structure-instruments-and-agencies_en

EEAS, European Union Military Committee (EUMC):
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5428/european-union-military-committee-eumc_en

EEAS, European Union Military Staff (EUMS):
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5436_en

Suomen EU edustusto Bryssel, Pysyvä sotilaskomitea (EUMC):
https://finlandabroad.fi/web/eu/pysyva-sotilaskomitea-eumc-

EEAS What exactly does the MPCC do?
https://eeas.europa.eu/delegations/cape-verde/27763/military-planning-and conduct capability.mpcc_tk

EU:n puolustusyhteistyö, Neuvosto perusti sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (MPCC):

https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/

Military Planning and Conduct Capability:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mpcc_factsheet_november_2018.pdf

Neuvoston päätelmät 6.3.2017 EU:n globaalistrategian täytäntöönpanon edistymisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla:
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2017/03/06/conclusions-security-defence/

Neuvoston Lehdistötiedote 6.3.2017:
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2017/03/06/defence-security/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Security+and+defence%3a+Council+reviews+progress+and+agrees+to+improve+support+for+military+missions+

European Union Military Staff:
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Military_Staff