EU:n sotilaallinen suunnittelu ja johtaminen

EU:n sotilaskomitea (European Union Military Committee, EUMC)

  • neuvoston alainen korkein sotilaallinen suunnitteluelin
  • antaa tehtäviä Sotilasesikunnalle

EU:n sotilasesikunta (European Union Military Staff, EUMS) antaa neuvoja EU:n johdolle

  • keskeiset tehtävät kriisinhallinnassa: strateginen suunnittelu, tilanteen seuraaminen ja operatiivinen johtaminen
  • sotilasesikunnan apuna johtamistoiminnassa mm. operaatiokeskus
  • sotilasesikunnassa sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (Military Planning and Conduct Capability, MPCC)
  • MPCC tukee sotilasoperaatioita, joihin ei sisälly täytäntöönpanoa
  • MPCC:n johtajana EU:n sotilasesikunnan pääjohtaja

Kuvalähde: Copyright EEAS © European Union

Euroopan unionin sotilaskomitea (EUMC) on EU:n neuvoston alainen korkein sotilaallinen suunnitteluelin. Siihen kuuluvat jäsenvaltioiden asevoimien komentajat tai esikuntapäälliköt, joiden sijaisina kokouksissa toimivat yleensä heidän pysyvät edustajansa. Sotilaskomitea antaa EU:n johdolle (lähinnä Poliittisten ja turvallisuusasiain komitealle) neuvoja ja suosituksia EU:n sotilastoimista.

Sotilaskomitealla on vakinainen puheenjohtaja, yleensä jonkin EU-maan entinen puolustusvoimain komentaja tai esikuntapäällikkö. Jäsenmaiden edustajat valitsevat puheenjohtajan, ja EU:n neuvosto nimittää hänet tehtävään kolmeksi vuodeksi. Suomen Puolustusvoimain entinen komentaja kenraali Gustav Hägglund toimi EU:n sotilaskomitean ensimmäisenä puheenjohtajana vuosina 2001–2004.

Euroopan unionin sotilasesikunta (EUMS) on osa EU:n ulkosuhdehallintoa ja ainoa vakituisesti toimiva ylempi sotilasesikunta. Sotilasesikunta saa tehtävänsä sotilaskomitealta ja avustaa sotilasasioissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa.

EUMS:n operatiivisia päätehtäviä ovat ennakkovaroitusten antaminen kriisitilanteista, tilanteen arviointi ja strateginen suunnittelu. Esikunnalla on yleisvastuu EU:n sotilastoimien suunnittelusta ja ohjauksesta. Lisäksi se pitää yhteyttä EU:n tilannekeskukseen ja kansainvälisten organisaatioiden kuten YK:n ja Naton operatiivisiin tilannekeskuksiin ja suunnitteluelimiin. Se voi myös johtaa operatiivisesti kriisinhallintaa käyttäen apunaan esikuntaan kuuluvaa operaatiokeskusta, EU:n laitoksia sekä jäsenvaltioiden kansallisia johtoresursseja.

EU:n sotilasesikuntaa vuosina 2016–2020 johtanut kenraaliluutnantti Esa Pulkkinen on määrittänyt tehtävät seuraavasti:

”Euroopan unionin asevoimaa voidaan käyttää kriisien ennalta estämiseen sekä kriisien hallintaan, jolloin tehtävien kirjo alkaa humanitaarisesta avustamisesta sekä siviilien suojaamisesta ja evakuoinnista ulottuen turvallisuusalan reformiin ja yhteiskunnan vakauttamiseen ja monitahoisiin sotilasoperaatioihin, joihin voi sisältyä rauhanturvaamista ja rauhaan pakottamista. Me tuemme EU:n diplomaattista toimintaa siten, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa mahdollistamme unionin toimintakyvyn myös asevoiman käyttöä vaativissa tehtävissä.”

EU:n operaatiokeskus (EU Operations Centre) aloitti toimintansa vuonna 2007 osana EU:n sotilasesikuntaa. Operaatiokeskus kykenee johtamaan kriisinhallintatehtävissä pienehköjä osastoja, esim. noin 2 000 sotilaan EU-taisteluosastoja. Silloin operaatiokeskusta vahvennetaan jäsenvaltioista saatavalla henkilöstöllä, ja tehtävänsä puitteissa operaatiokeskus voi toimia itsenäisesti EU:n johdon alaisena.

EU:n laitokset avustavat sotilasesikuntaa ja operaatiokeskusta tiedustelussa, tilanteen seuraamisessa ja operatiivisessa johtamistoiminnassa. Näihin laitoksiin kuuluu mm. Espanjassa sijaitseva EU:n satelliittikeskus.

EU:n sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (MPCC)

MPCC (Military Planning and Conduct Capability) on perustettu vuonna 2017 EU:n sotilasesikuntaan Brysseliin. Sen tehtävä on suunnitella ja toteuttaa strategisella tasolla niitä EU:n sotilasoperaatioita, joihin ei sisälly suoraa täytäntöönpanoa. MPCC toimii poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean poliittisen valvonnan ja strategisen ohjauksen alaisena. EUMS:n pääjohtaja on myös MPCC:n johtaja, ja tässä ominaisuudessa hän vastaa operaation komentajan tehtävistä sellaisissa YTPP:n sotilasoperaatioissa, joihin ei sisälly suoraa täytäntöönpanoa. Tällaisia ovat neljä EU:n koulutusoperaatiota Keski-Afrikan tasavallassa, Malissa, Mosambikissa ja Somaliassa sekä sotilaallinen avustusoperaatio Ukrainassa (EUMAM Ukraine).

MPCC toimii samanaikaisesti ja koordinoidusti siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (Civilian Planning and Conduct Capability, CPCC) kanssa. Pyrkimyksenä on koota yhteen siviili- ja sotilasalan asiantuntemusta tärkeimmillä operaatioiden tukialoilla. Näin pyritään varmistamaan tehokas siviili- ja sotilaskoordinointi ja -yhteistyö operatiivisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.

EU:n neuvosto, EU:n sotilaskomitea:
https://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/preparatory-bodies/european-union-military-committee/

EEAS, CSDP Structure, Instruments and Agencies:
https://www.eeas.europa.eu/eeas/csdp-structure-instruments-and-agencies_en

EEAS, European Union Military Committee (EUMC):
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eumc_en

EEAS, European Union Military Staff (EUMS):
https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-military-staff-eums_en

Suomen EU edustusto Bryssel, Pysyvä sotilaskomitea (EUMC):
https://finlandabroad.fi/web/eu/pysyva-sotilaskomitea-eumc-

EEAS, Military Planning and Conduct Capability (MPCC):
https://www.eeas.europa.eu/eeas/military-planning-and-conduct-capability-mpcc_en

EU:n neuvosto, Neuvosto perusti sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (MPCC):
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/

Military Planning and Conduct Capability:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mpcc_factsheet_november_2018.pdf