EU:n raja- ja merivartiovirasto FRONTEX

 • Perustettu vuonna 2004, päämaja Varsovassa
 • Auttaa EU:n jäsenvaltioita ja Schengen-yhteistyöhön osallistuvia maita suojelemaan ulkorajoja EU:n vapaan liikkuvuuden alueella
 • Vuoteen 2021 mennessä vahvuus noin 1 000 ihmistä
 • Operatiivisia tehtäviä
  • Muuttoliikkeen valvonta
  • Rajaturvallisuuden ylläpitäminen
  • Rajat ylittävän rikollisuuden torjunta
  • Etsintä- ja pelastuspalvelut

Kuvalähde: Copyright © European Border and Coast Guard Agency

Lisää aiheesta

Mitä Frontex tekee?

Frontexin tehtävänä on auttaa EU:n jäsenvaltioita ja Schengen-yhteistyöhön osallistuvia maita suojelemaan EU:n vapaan liikkuvuuden alueeb ulkorajoja. Vuoteen 2021 mennessä virastossa on määrä työskennellä noin 1 000 ihmistä. Heistä neljäsosa on jäsenvaltioiden lähettämiä asiantuntijoita, jotka Frontexissa työskenneltyään palaavat kansalliseen yksikköönsä.

Vuonna 2016 virastoa laajennettiin ja alettiin kehittää Euroopan raja- ja merivartiovirastoksi. Tehtävää laajennettiin muuttoliikkeen valvonnasta rajaturvallisuuden ylläpitämiseen, ja lisättiin vastuuta rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Myös etsintä- ja pelastuspalvelut kuuluvat toimeksiantoon aina, kun niihin liittyviä tilanteita tapahtuu merirajojen valvonnassa.

Frontex on operatiivinen virasto, ja se voi lähettää jäsenvaltioista milloin tahansa yli 1 500 rajavartijaa ympäri EU:ta. Frontexin ulkorajojen valvonnasta vastaava tilannekeskus toimii ympärivuorokautisesti ja seuraa uusia ja nopeasti muuttuvia olosuhteita.

Frontex on EU:n virasto, ja sen rahoitus tulee EU:n talousarviosta sekä Schengen-maiden rahoitusosuuksista.

Päävastuut

 1. Henkilöstön ja kaluston lähettäminen kentälle

Virasto lähettää jäsenvaltioiden ja Schengen-maiden lainvalvontaviranomaisia sekä aluksia, ilma-aluksia ja rajavalvontalaitteita ulkoraja-alueille, joilla tarvitaan lisäapua. Rajavalvonnan lisäksi Frontexin operaatioissa toteutetaan meriturvallisuuteen, turvallisuustarkastuksiin, etsintään ja pelastukseen sekä ympäristönsuojeluun liittyviä tehtäviä.

 1. Riskianalyysi

Frontex arvioi EU:n rajaturvallisuudelle koituvia riskejä. Se laatii katsauksia malleista ja suuntauksista laittomassa maahanmuutossa ja rajat ylittävään rikollisuuteen liittyvässä toiminnassa ulkorajoilla. Virasto jakaa havaintonsa EU:n jäsenvaltioille ja komissiolle ja tekee niiden kanssa suunnitteluyhteistyötä. Kaikkien Frontexin toimien perustana on riskianalyysi.

 1. Tilanneseuranta

Frontex seuraa jatkuvasti EU:n ulkorajoja, tekee päivityksiä ja antaa hälytyksiä jäsenvaltioille, Schengen-maille, komissiolle ja muille virastoille.

 1. Haavoittuvuuden arviointi

Virasto tekee vuosittain arviointeja kunkin jäsenvaltion ja Schengen-maan kapasiteetista ja valmiuksista vastata haasteisiin niiden ulkorajoilla, myös muuttopaineeseen. Frontex sijoittaa EU-maihin yhteyshenkilöitä, jotka auttavat virastoa saamaan jatkuvasti kattavan kuvan rajavalvonnasta EU:n tasolla.

 1. Rannikkovartiostotoimintoja koskeva eurooppalainen yhteistyö

Virasto tukee lainvalvontaviranomaisten, EU:n virastojen ja tullin yhteistyötä merirajoilla. Sen operaatioihin sijoitetut alukset ja ilma-alukset myös keräävät ja jakavat tietoa, joka on olennaista kalastuksen valvonnan, pilaantumisen havaitsemisen ja merisäännösten noudattamisen kannalta.

 1. Rikollista toimintaa koskevan tiedustelutiedon jakaminen

Virasto jakaa rajoilla kerättyä tiedustelutietoa kansallisille viranomaisille, Europolille ja muille EU:n virastoille. Tällaista tietoa ovat muun muassa tiedot ihmisistä, joiden epäillään osallistuvan rikollisiin toimiin, kuten maahantulijoiden salakuljetukseen, ihmiskauppaan ja terrorismiin.

 1. Palautusoperaatiot

Frontexilla on entistä merkittävämpi asema EU:n alueelle pyrkineiden henkilöiden palauttamisessa niiden osalta, joilla ei ole oikeutta jäädä. Virasto auttaa jäsenvaltioita palautusoperaatioiden koordinoinnissa ja rahoittamisessa, mutta voi käynnistää operaatioita myös omasta aloitteestaan. Virasto voi myös auttaa hankkimaan tarvittavat matkustusasiakirjat palautettaville ja tarjota asiantuntijoita avuksi palautusoperaatioissa.

 1. Ulkosuhteet

Yhteistyö EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolisten maiden kanssa on olennainen osa Frontexin toimeksiantoa ja yksi viraston strategisista painopistealoista. Euroopan rajaturvallisuuden täytäntöönpanon varmistamiseksi Frontex kehittää ja pitää yllä kumppanuusverkostoa muiden valtioiden, erityisesti EU:n naapurimaiden ja maahanmuuttajien alkuperä- ja kauttakulkumaiden, rajaviranomaisten kanssa. Virasto myös sijoittaa yhteyshenkilöitä EU:n ulkopuolelle käsittelemään laitonta maahanmuuttoa.

 1. Nopea toiminta

Frontex pystyy lähettämään nopeasti raja- ja merivartijoita ja kalustoa EU:n jäsenvaltioihin ja Schengen-maihin, joilla on ulkorajoillaan hätätilanne. Viraston pyynnöstä jäsenvaltioiden on toimitettava jopa 1 500 rajavartijaa nopean toiminnan reservistä Frontexin käyttöön.

 1. Tutkimus ja innovointi

Frontex luo yhteyksiä rajavalvonnan asiantuntijoiden sekä tutkimuksen ja teollisuuden välille varmistaakseen, että uusi teknologia täyttää rajavalvontaviranomaisten tarpeet.

 1. Koulutus

Frontex laatii rajaviranomaisille yhteisiä koulutusvaatimuksia, jotta raja- ja merivartijakoulutus voitaisiin yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa ja Schengen-maissa. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että rajavalvonta on yhtenäistä aina, kun matkustajat ylittävät EU:n ulkorajan. Sen avulla myös eri maiden meri- ja rajavartijat pystyvät tekemään tehokkaasti yhteistyötä, kun heidät on sijoitettu Frontexin operaatioihin.

Lähteitä ja linkkejä

European Border and Coast Guard Agency:

https://frontex.europa.eu

Euroopan raja- ja merivartiovirasto:

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_fi

Sisäministeriö, Rajaturvallisuus, Frontex-yhteistyö:

https://intermin.fi/rajaturvallisuus/frontex-yhteistyo

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) 2019/1896 eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN

Frontex in Brief 2019:

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/frontex_inbrief_website_002.pdf