ETYJ:n poliittis-sotilaallinen käyttäytymissäännöstö

Tarkoitus: lisätä turvallisuusyhteistyötä ETYJ:n osanottajavaltioiden kesken sekä tukea yhteistyöhön perustuvaa turvallisuusajattelua Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tärkeimmät periaatteet:

 • Kokonaisvaltaisen turvallisuuden ymmärtäminen
 • Valtioiden tasa-arvoisuuden ja täysivaltaisuuden kunnioittaminen
 • Maiden sotilaallisen voiman demokraattinen ohjaus
 • Asevoimissa palvelevien oikeudet
 • Asevoimien sisäisen käytön sääntely

Lisää aiheesta

ETYJ:ssä on luotu poliittis-sotilaallista turvallisuutta koskeva käyttäytymissäännöstö, joka sisältää osanottajavaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevia periaatteita ja ohjeita. Käyttäytymissäännöstön tarkoituksena on lisätä turvallisuusyhteistyötä ETYJ:n osanottajavaltioiden kesken sekä tukea siihen perustuvaa turvallisuusajattelua Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tärkeimmät periaatteet ovat turvallisuuden kokonaisvaltaisuus, tasavertaisuuden ja täysivaltaisuuden kunnioittaminen, sotilaallisen voiman demokraattinen ohjaus, asevoimissa palvelevien oikeudet sekä asevoimien sisäisen käytön sääntely.

TURVALLISUUDEN POLIITTIS-SOTILAALLINEN KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖSTÖ
(
Code of Conduct on Politico Military Aspects of Security)

 1. Kokonaisvaltaisen turvallisuuden käsite
 • Turvallisuuden olennaisia osia rauhan säilymisen lisäksi mm. ihmisoikeudet, perusvapaudet, taloudellinen hyvinvointi
 1. Kollektiivisen turvallisuuden käsite
 • Jokaisen valtion turvallisuus liittyy toisten valtioiden turvallisuuteen
 1. Valtioiden täysivaltaisuuteen, tasa-arvoon ja yksilöllisyyteen liittyvät oikeudet
 • Oikeus puolustautumiseen
 • Oikeus valita omat turvallisuusjärjestelmät
 • Oikeus sopimalla tai kansainvälisten oikeuden sääntöjen mukaan lähettää asevoimia toisen valtion alueelle
 1. Solidaarinen toiminta ja yhteistyö
 • Osanottajavaltiot eivät toimi ETYJ-periaatteiden vastaisesti
 • Osanottajavaltiot toimivat yhteistyössä näiden periaatteiden mukaisesti
 1. Sotilaallisen voiman demokraattinen ohjaus
 • Puolustuspolitiikka, puolustusdoktriini ja asevoimat sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden ja sodan oikeussääntöjen kanssa
 • Asevoimien lainmukaisuus, puolueettomuus ja demokraattinen valvonta
 • Humanitaarisen oikeuden koulutus
 1. Asevoimissa palvelevien oikeudet
 • Asevoimien henkilöstölle ihmisoikeudet, perusvapaudet ja kansalaisoikeudet
 • Henkilöstön värväämisen ja palvelukseen kutsumisen vastattava valtion sitoumuksia ihmisoikeuksien ja perusvapauksien osalta
 • Asevoimien henkilöstöllä oikeus oikeudellisiin ja hallinnollisiin menettelytapoihin, jotka suojelevat em. oikeuksia
 1. Asevoimissa palvelevien vastuu
 • Lakisääteiset palvelusvaatimukset ja velvollisuudet
 • Esimiehen vastuu: esimiehen tulee tietää vastuunsa ja hänen tulee käyttää valtaansa lakien ja muiden määräysten mukaisesti
 • Henkilökohtainen vastuu: jokainen asevoimissa palveleva on henkilökohtaisessa vastuussa toimistaan. Esimiehen vastuu ei vapauta alaista henkilökohtaisesta vastuusta

Lähteitä ja linkkejä