EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå FRONTEX

 • Inrättades 2004, staben förlagd i Warszawa
 • Uppgiften är att hjälpa EU:s medlemsländer och Schengenstaterna att skydda de yttre gränserna för EU:s område för fri rörlighet
 • År 2021 är styrkan cirka 1 000 personer
 • Operativa uppgifter
  • Kontroll av migration
  • Upprätthållandet av gränssäkerhet
  • Bekämpning av gränsöverskridande brottslighet
  • Sök- och räddningstjänst

Bildkälla: Copyright © European Border and Coast Guard Agency

Tilläggsinformation

Vad gör Frontex?

Frontex uppgift är att hjälpa EU:s medlemsländer och Schengenstaterna att skydda de yttre gränserna för EU:s område för fri rörlighet. År 2021 tjänstgör cirka 1 000 personer för byrån. En fjärdedel av dem är experter som utsänts av medlemsländer. Efter att ha arbetat för Frontex återvänder till sin nationella enhet.

Under 2016 utvidgades byrån och utvecklades till en europeisk gräns- och kustbevakningsbyrå. Uppdragen utökades från migrationskontroll till upprätthållande av gränssäkerhet och byrån fick ökat ansvar i kampen mot gränsöverskridande brottslighet. Sök- och räddningstjänsten ingår också i uppdraget i samband med situationer som uppstår vid kontroll av sjögränserna.

Frontex är en operativ byrå och kan när som helst skicka mer än 1 500 gränsbevakningstjänstemän över hela EU från medlemsländerna. Lägescentralen för  Frontex arbetar dygnet runt och övervakar nya och snabbt omständigheter.

Frontex är ett EU-organ och dess finansiering kommer från EU:s budget och från budgetandelar från Schengenländerna.

Huvudansvar

 1. Utstationering av personal och utrustning på fältet

Byrån sänder brottsbekämpande myndigheter från medlemsländerna och Schengenländerna samt fartyg, luftfartyg och gränskontrollutrustning till områden vid de yttre gränserna där ytterligare bistånd behövs. Förutom gränskontroll utför Frontex insatser som rör sjösäkerhet, säkerhetsinspektioner, sök- och räddningsinsatser samt miljöskydd.

 1. Riskanalys

Frontex bedömer riskerna för EU:s gränssäkerhet. Den utarbetar inspektioner av olagliga invandringens och den gränsöverskridande brottslighetens mönster och trender vid de yttre gränserna. Byrån ska delge sina resultat till EU:s medlemsländer och kommissionen och samarbeta med dem. Alla Frontex aktiviteter bygger på en riskanalys.

 1. Situationsövervakning

Frontex övervakar ständigt EU:s yttre gränser, gör uppdateringar och utfärdar varningar till medlemsländer, Schengenländer, kommissionen och andra byråer.

 1. Sårbarhetsanalys

Byrån ska årligen göra bedömningar av varje medlemslands och Schengenlands kapacitet och förmåga att ta itu med utmaningar vid sina yttre gränser, inbegripet migrationstryck. Frontex placerar sambandsmän i EU-länderna för att hjälpa byrån att få en fortlöpande helhetsbild av gränsförvaltningen på EU-nivå.

 1. Europeiskt samarbete inom kustbevakningsverksamhet

Byrån främjar samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter, EU-byråer och tullen vid sjögränserna. Fartyg och luftfartyg som är ställda till dess förfogande samlar in och delar information som är behövlig för fiskerikontroll, upptäckt av föroreningar och för efterlevnad av sjöfartsbestämmelser.

 1. Utbyte av underrättelser om brottslig verksamhet

Byrån ska delge nationella myndigheter, Europol och andra EU-byråer underrättelser som samlats in vid gränserna. Sådan information omfattar information om personer som misstänks vara inblandade i brottslig verksamhet såsom smuggling av migranter, människohandel och terrorism.

 1. Återvändandeinsats

Frontex spelar en allt viktigare roll när det gäller att sända tillbaka personer till deras hemländer om de inte har rätt att stanna i EU. Byrån hjälper medlemsländerna med samordning och finansiering av återvändandeinsatser, men den kan också själv ta initiativ till sådana insatser.  Den kan chartra plan och boka platser på kommersiella flyg för detta ändamål. Dessutom hjälper den till med att skaffa fram de resedokument som krävs för de återvändande och tillhandahåller experter som bistår vid återvändandeinsatserna.

 1. Yttre förbindelser

Samarbetet med EU och länder utanför Schengenområdet är en integrerad del av Frontex mandat och en av byråns strategiska prioriteringar. För att säkerställa genomförandet av den europeiska gränsförvaltningen utvecklar och upprätthåller Frontex ett partnerskapsnätverk med gränsmyndigheter i andra länder, särskilt EU:s grannar och ursprungs- och transitländer för migranter. Byrån placerar också sambandsmän utanför EU för att hantera olaglig invandring.

 1. Snabba insatser

Frontex kan snabbt stationera ut gräns- och kustbevakningspersonal samt utrustning till EU:s länderna och Schengenassocierande länder med nödsituationer vid deras yttre gränser. På byråns begäran skall medlemsländerna bestå av upp till 1 500 tjänstemän från den reserv för akuta insatser som står till Frontex förfogande.

 1. Forskning och innovation

Frontex ger gränskontrollexperter, forskning och industri möjligheter att mötas och ser på så vis till att ny teknik uppfyller de gränsövervakande myndigheternas behov.

 1. Utbildning

Frontex utvecklar gemensamma utbildningsstandarder för de gränsövervakande så att gräns- och kustbevakningsutbildningen harmoniseras inom EU och de Schengenländerna. Syftet med detta är att se till att gränskontrollerna är konsekventa när passagerare passerar EU:s yttre gräns. Det kommer också att göra det möjligt för kust- och gränsbevakningstjänstemän från olika länder att samarbeta effektivt när de väl har satts in i Frontex verksamhet.

Källor och länkar

European Border and Coast Guard Agency:
https://frontex.europa.eu

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån:
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_sv

Inrikesministeriet, gränssäkerhet, Frontex samarbete:
https://intermin.fi/sv/granssakerhet/frontex-samarbete

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns- och kustbevakningen:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN

Frontex i korthet 2019:
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/frontex_inbrief_website_002.pdf