Kokonaisturvallisuus

 • Ensisijaisesti yhteistoimintamalli
  • Toimijat jakavat ja analysoivat turvallisuutta koskevaa tietoa sekä suunnittelevat, harjoittelevat ja toimivat yhdessä.
  • Kattaa kaikki relevantit toimijat kansalaisesta viranomaiseen
 • Yhteistyön perusta: lakisääteiset tehtävät, yhteistyösopimukset ja yhteiskunnan turvallisuusstrategia
 • Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2017)
  • Varaudutaan kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatteella.
  • Yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.
 • ”Comprehensive security”

Kokonaisturvallisuus on tila, jossa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuviin uhkiin ja riskeihin on varauduttu. Kokonaisturvallisuuden hallintaan eli yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseen kuuluvat uhkiin varautuminen, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen.

Kokonaisturvallisuus on kehittynyt ensisijaisesti yhteistoimintamalliksi, jossa toimijat jakavat ja analysoivat turvallisuutta koskevaa tietoa sekä suunnittelevat, harjoittelevat ja toimivat yhdessä. Yhteistoimintamalli kattaa kaikki relevantit toimijat kansalaisesta viranomaiseen. Yhteistyön perustana ovat lakisääteiset tehtävät, yhteistyösopimukset ja yhteiskunnan turvallisuusstrategia.

Yleiset periaatteet esitetään yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2017). Varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatteella, jossa yhteiskunnan elintärkeistä̈ toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Englanninkielinen termi ”comprehensive security” viittaa sekä kokonaisturvallisuuteen että laajaan turvallisuuskäsitykseen. Kokonaisturvallisuus on suomalainen käsite / käsitys, joten termin edessä̈ käytetään ilmausta ”concept for”.

Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta 5.12.2012:
https://www.defmin.fi/files/3023/Periaatepaatos_kokonaisturvallisuudesta_2012_fi.pdf

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017:
https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/02/YTS_2017_suomi.pdf

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteko 20.5.2021
https://intermin.fi/ministerio/sisaisen-turvallisuuden-selonteko

Turvallinen Suomi 2018 – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta:
https://turvallisuuskomitea.fi/?s=turvallinen+suomi+2018

Kokonaisturvallisuuden sanasto:
https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/02/Kokonaisturvallisuuden_sanasto.pdf

Valmiuslaki:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552