EU:n kriisinhallinta

 • EU:n välineet turvallisuuden koordinoituun edistämiseen
  • Diplomaattiset keinot
  • Humanitaariset keinot
  • Kehitys- ja kauppapoliittiset keinot
  • Siviili- ja sotilaallinen kriisinhallinta

  Keinoja käytetään ennaltaehkäisevästi konfliktien estämiseen sekä kriisitilanteessa rauhan palauttamiseen, rauhanturvaamiseen ja muuhun kriisinhallintaan

Lisää aiheesta

EU:n kriisinhallinta toiminnassa

EU on osallistunut rauhanturvaamiseen ja muuhun kriisinhallintaan jo 1990-luvulta alkaen lähinnä tukemalla jälleenrakennusta ja yhteiskunnan perustoimintoja. Varsinaisia EU:n johtamia kriisinhallintaoperaatioita on toimeenpantu vuodesta 2003 alkaen. EU:n tehtävien kirjo on laaja ulottuen perinteisestä rauhanturvaamisesta siviilien toimintaan painottuvaan kriisinhallintaan ja jälleenrakennukseen.

Sotilaallinen kriisinhallinta

EU on yleensä toiminut rauhanturvaamisessa ja muussa kriisinhallinnassa tiiviissä yhteistyössä YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Perustana on YK:n rauhanturvaamisessa kehitetty säädöstö. Sotilaallisen toiminnan menettelytavat ovat myös Naton kanssa samankaltaisia.

Condordia- ja Artemis-operaatiot

EU:n ensimmäiset sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot toteutettiin vuonna 2003: noin 300 sotilaan vahvuinen Condordia-operaatio Makedoniassa ja kehysvaltio Ranskan johtama 2 200 sotilaan vahvuinen Artemis-operaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa. Artemiksella oli YK:n mandaatti, ja se tuki YK-operaatioita. Artemis kesti kolme kuukautta, ja sitä on pidetty mallina EU:n taisteluosastokonseptille.

Viime vuosina EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan painopiste on ollut kohdemaiden asevoimien koulutuksessa. Tällaisia koulutusoperaatioita (EU Training Mission, EUTM) on toimeenpantu mm. Malissa, Somaliassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Siviilikriisinhallinta

Siviilitoimintaan painottuneita operaatioita on toteutettu kriisialueilla ja muualla sellaisilla alueilla, joilla yhteiskunnan keskeisimmät toiminnot kaipaavat ulkopuolista vahvistusta. Siviilikriisinhallinnan keskeisiä toiminta-aloja ovat poliisitoiminnan, oikeuslaitoksen, rajavalvonnan, tullilaitoksen, vankeinhoitolaitoksen sekä muun hallinnon kehittäminen.

Siviilikriisinhallintaoperaatioiden tehtävät voivat koskea myös aselevon tai rauhansopimusten valvontaa sekä vähemmistökysymysten ja demokratian edistämistä. Yhä useammin kysymys on myös kohdemaan turvallisuussektorin (armeija, poliisi, rajavartiolaitos, tulli, jne.) uudistamisesta. Toimijoina operaatioissa ovat esimerkiksi poliisit, tuomarit, syyttäjät, vanginvartijat, rajavartijat tai tulliviranomaiset.

Eurooppa-neuvoston kokouksessa Helsingissä joulukuussa 1999 sovittiin EU:n siviilikriisinhallinnan kehittämisestä, mikä johti ensimmäisten painopistealueiden vahvistamiseen kesäkuussa 2000. Tällöin painopisteiksi määriteltiin poliisitoimi, oikeusvaltion vahvistaminen, siviilihallinnon vahvistaminen kriisitilanteissa sekä pelastustoimi. Myöhemmin painopisteisiin lisättiin monitorointi, tuki erityisedustajille ja siviilivalmiusryhmät.

EU:n siviilikriisinhallinnan operaatiot ovat lisääntyneet nopeasti.

Rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan integroitu toteutus

EU voi käyttää siviili- ja sotilasvoimavaroja EU:n ulkopuolella rauhan turvaamiseen, konfliktien ehkäisemiseen ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamiseen. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa voidaan toteuttaa seuraavia tehtäviä:

 • Humanitaariset ja pelastustehtävät
 • Konfliktien ehkäisy
 • Taistelujoukkojen tehtävät kriisinhallinnassa
 • Yhteiset toimet aseidenriisunnan alalla
 • Neuvonta ja tuki sotilasasioissa ja
 • Konfliktin jälkeinen vakauttaminen.

EU:n neuvosto määrittää tehtävien tavoitteet ja niiden toteuttamistavat. Se voi antaa tehtävän toteuttamisen halukkaille ja kykeneville jäsenmaille. EU voi myös päättää ulkopuolisten maiden osallistumisesta EU:n missioihin ja operaatioihin. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea huolehtii neuvoston ja korkean edustajan johdolla kriisinhallintaoperaatioiden poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

Lähteitä ja linkkejä

EU:n ulkosuhdehallinto:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/eeas_fi

EEAS Crisis management and Response:

https://eeas.europa.eu/topics/crisis-response/412/crisis-management-and-response_en

EEAS Implementation Plan on Security and Defence: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementation_plan_on_security_and_defence_2.pdf

EEAS Military and civilian mission and operations:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en

Emergency Response Coordination Centre (ERCC) European Civil Protection and Humanitarian Aid operations:

https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/Maps/Daily-maps#

Ulkoministeriö, Kriisinhallinta:

https://um.fi/kriisinhallinta

Puolustusvoimat, Osallistuminen kriisinhallintaan:

https://puolustusvoimat.fi/kansainvalinen-toiminta/kansainvalinen-kriisinhallinta

Puolustusministeriö, Kansainvälinen sotilaallinen kriisihallintayhteistyö:

https://www.defmin.fi/vastuualueet/sotilaallinen_kriisinhallinta

Sisäministeriö, Siviilikriisinhallinta:

https://intermin.fi/siviilikriisinhallinta