EU:s institutioner och beslutsfattande

 • Europeiska rådet fastställer politiska riktlinjer (= toppmöte)
  • EU-ländernas politiska ledare, Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande
 • Rådet
  • Företrädare för medlemsländernas regeringar (ministrarna) besluter om politiska åtgärder och om EU-lagstiftning
 • Europeiska kommissionen främjar unionens allmänna intressen
  • Tar behövliga initiativ
  • Ser efter att grundfördragen efterföljs och att institutionernas beslut verkställs
 • Europaparlamentet
  • Är sammansatt av folkvalda representanter
  • Deltar i lagstiftning
  • Övervakar kommissionens verksamhet

Europeiska rådet. Bildkälla: Copyright © Europeiska unionen

Tilläggsinformation

Artikel 13 – Unionens institutionella ram 

 1. Unionen har en institutionell ram som syftar till att främja unionens värderingar, driva unionens mål, tjäna unionens, dess medborgares och medlemsländernas intressen och säkerställa samstämmighet, effektivitet och kontinuitet i unionens politik och åtgärder.

Unionens institutioner är följande:

 • Europaparlamentet
 • Europeiska rådet
 • Europeiska unionens råd
 • Europeiska kommissionen (nedan kallad ”kommissionen”)
 • Europeiska unionens domstol
 • Europeiska centralbanken
 • Revisionsrätten
 1. Varje institution skall agera inom ramen för de befogenheter som den tilldelas genom fördragen och i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som fastställs i dem. Institutionerna samarbetar uppriktigt med varandra.
 1. Bestämmelserna om Europeiska centralbanken och revisionsrätten samt de detaljerade bestämmelserna om övriga institutioner finns i fördraget om Europeiska unionens funktionskraft.
 1. Europaparlamentet, rådet och kommissionen skall biträdas av Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, som har en rådgivande roll. 

Artikel 14 – Europaparlamentet 

 1. Europaparlamentet agerar tillsammans med rådet som lagstiftare och budgetmyndighet. Den skall utöva politisk kontroll och ge råd på de villkor som fastställs i fördragen. Den skall välja kommissionens ordförande.
 1. Europaparlamentet består av företrädare för unionens medborgare. Utöver talmannen är det maximala antalet företrädare 750. Medborgarnas representation är depressivt proportionell, med minst sex medlemmar per medlemsland. Ett medlemsland får inte få fler än 96 platser.

Europeiska rådet skall enhälligt på Europaparlamentets initiativ och efter godkännande anta ett beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning i enlighet med de principer som avses i första stycket.

 1. Europaparlamentets ledamöter skall väljas genom allmänna, direkta, fria och hemliga val för en mandatperiod på fem år.
 1. Ordföranden och presidiet skall väljas av Europaparlamentet bland sina ledamöter.

Artikel 15 – Europeiska rådet 

 1. Europeiska rådet ska ge unionen den drivkraft som krävs för dess utveckling och fastställa dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Den fungerar inte som lagstiftare.
 1. Europeiska rådet skall bestå av medlemsländernas stats- och regeringschefer, Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik skall delta i dess arbete.
 1. Europeiska rådet skall på inbjudan av sin ordförande sammanträda två gånger under sexmånadersperioden. Europeiska rådets medlemmar får besluta att var och en av dem skall biträdas av en minister och kommissionens ordförande av en ledamot av kommissionen, om de frågor som skall behandlas kräver det. Ordföranden skall sammankalla ett extra möte i Europeiska rådet om situationen så kräver.
 1. Europeiska rådet skall agera enhälligt, om inte annat föreskrivs i fördragen.
 1. Europeiska rådet skall med kvalificerad majoritet välja sin ordförande för en period av två och ett halvt år, som kan förnyas en gång. Om ordföranden är förhindrad att begå eller begå en allvarlig överträdelse får Europeiska rådet säga upp hans mandatperiod i enlighet med samma förfarande.
 1. Europeiska rådets ordförande
  • leder Europeiska rådets möten och leder dess arbete
  • i samarbete med kommissionens ordförande och på grundval av arbetet i rådet (allmänna frågor) se till att Europeiska rådets möten och
  • Kontinuitet
  • sträva efter att underlätta sammanhållning och samförstånd vid Europeiska rådets möte
  • Rapportera till Europaparlamentet om varje möte i Europeiska rådet,

Utan att det påverkar befogenheterna för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik skall Europeiska rådets ordförande, på sin och i denna egenskap, säkerställa unionens externa representation i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Europeiska rådets ordförande skall inte utföra någon nationell uppgift. 

Artikel 16 Europeiska unionens råd (Rådet) 

 1. Rådet agerar tillsammans med Europaparlamentet som lagstiftare och budgetmyndighet. Den ska fastställa och samordna unionens politik i enlighet med villkoren i fördragen.
 1. Rådet består av representanter för medlemsländernas stats- eller regeringschefer, en representant för varje medlemsland. Fördragen förutsätter inte explicit att representanten skall vara en regeringschef, utan konstaterar att representanten skall vara demokratiskt ansvarig inför sitt nationella parlament eller inför sina medborgare.
 1. Europeiska rådet fattar i allmänhet sina beslut med konsensus, men i vissa fall även med enhällighet eller kvalificerad majoritet.
 1. När rådet röstar om förslag från kommissionen eller från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik uppnås kvalificerad majoritet om 2 villkor uppfylls:
  • 55 % av medlemsländerna röstar för – dvs. 15 av 27 länder
  • förslaget stöds av medlemsländer vars befolkning utgör minst 65 % av EU:s totala befolkning
 1. Den blockerande minoriteten skall bestå av minst fyra rådsmedlemmar. I annat fall anses kvalificerad majoritet ha uppnåtts.
 1. De övergångsbestämmelser som är tillämpliga på definitionen av omröstning med kvalificerad majoritet fram till och med den 31 oktober 2014 och som är tillämpliga från och med den 1 november 2014 till och med den 31 mars 2017 skall fastställas i protokollet om övergångsbestämmelser.
 1. Europeiska unionens råd är en enda rättslig enhet, men det sammanträder i 10 olika s.k. konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras i enlighet med artikel 236 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
 1. Allmänna rådet samordnar förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden. Allmänna rådet består huvudsakligen av ministrar med ansvar för EU-frågor från alla EU:s medlemsländer. Det är allmänna rådets uppgift att se till att arbetet i de olika rådskonstellationerna är samstämmigt. Allmänna rådet förbereder och följer upp Europeiska rådets möten.
 1. Utrikesrådet, dvs. ministerrådets konstellation för utrikes frågor, ansvarar för EU:s yttre åtgärder. Det handlar om utrikespolitik, försvar och säkerhet, handel, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.
 1. Ständiga representanternas kommitté (franska: Comité des représentants permanents, Coreper) är en kommitté inom Europeiska unionens råd som bereder ärenden innan de tas upp på ministernivå i rådet.
 1. Resultatet av rådets omröstningar offentliggörs automatiskt när rådet fattar beslut i egenskap av lagstiftare. I detta syfte är varje rådsmöte indelat i två delar, det ena handlar om unionens rättsakter och det andra om icke-lagstiftningsfrågor.
 1. Företrädarna för medlemsländerna i rådet, med undantag för rådet (utrikes frågor), skall leda rådskonstellationer enligt ett enhetligt rotationssystem på de villkor som fastställs i artikel 236 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 17 – Europeiska kommissionen 

 1. Kommissionen ska främja unionens allmänna intresse och ta nödvändiga initiativ i detta syfte. Den skall se till att fördragen och de åtgärder som institutionerna vidtar i enlighet med dem tillämpas. Kommissionen ska övervaka tillämpningen av unionsrätten under överinseende av Europeiska unionens domstol. Den genomför budgeten och förvaltar programmen. Kommissionen skall utföra samarbets-, genomförande- och förvaltningsuppgifter i enlighet med villkoren i fördragen. Med undantag för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och andra fall som föreskrivs i fördragen ska den säkerställa unionens externa representation. Den ska ta initiativ till att utarbeta unionens årliga och fleråriga program i syfte att ingå interinstitutionella avtal.
 1. En unionsrättsakt får endast antas på förslag av kommissionen, om inte annat föreskrivs i fördragen. Andra rättsakter skall antas på förslag av kommissionen, om fördragen så föreskriver.
 1. Kommissionens mandatperiod skall vara fem år.

Kommissionens ledamöter skall väljas på grundval av sina allmänna kvalifikationer och sitt engagemang för den europeiska saken från personer vars oberoende inte kan ifrågasättas.

Kommissionen skall vara helt oberoende när den utför sina uppgifter. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18.2 får kommissionens ledamöter vare sig begära eller ta emot instruktioner från någon regering, institution, organ, kontor eller organ när de utför sina uppgifter. De avstår från allt som strider mot deras ansvar och utförandet av deras uppgifter.

 1. I den kommission som väljs mellan den dag då Lissabonfördraget träder i kraft och den 1 oktober 2014 ska ingå en medborgare från varje medlemsland, inklusive kommissionens ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som ska vara en av vice ordförandena.
 1. Från och med den 1 november 2014 ska antalet kommissionsledamöter, inklusive dess ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, motsvara två tredjedelar av antalet medlemsländer, såvida inte Europeiska rådet enhälligt beslutar att ändra detta antal.

Kommissionens ledamöter skall väljas bland medlemsländernas medborgare i enlighet med ett system med fullt balanserad rotation mellan medlemsländerna, med beaktande av hela medlemsländernas demografiska och geografiska spektrum. Detta system skall antas enhälligt av Europeiska rådet i enlighet med artikel 244 i fördraget om Europeiska unionens funktionskraft.

6. Kommissionens ordförande

 • fastställa riktlinjer för kommissionen att utföra sina uppgifter,
 • besluta om kommissionens interna organisation för att säkerställa konsekvens, effektivitet och kollegialitet i kommissionens
 • utse sina vice talmän bland kommissionens ledamöter, med undantag för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

Kommissionsledamoten skall avgå om kommissionens ordförande begär det. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik skall avgå i enlighet med förfarandet i artikel 18.1, om talmannen så begär.

 1. Europeiska rådet skall, med beaktande av valen till Europaparlamentet, efter lämpliga samråd föreslå Europaparlamentet med kvalificerad majoritet en kandidat till kommissionsordförande. Europaparlamentet skall välja denna kandidat med en majoritet av sina ledamöter. Om kandidaten inte får den majoritet som krävs skall Europeiska rådet med kvalificerad majoritet inom en månad föreslå att en ny kandidat väljs av Europaparlamentet i enlighet med samma förfarande.

Rådet skall i samförstånd med den tillträdande ordföranden anta en förteckning över de övriga personer som det avser att utse till ledamöter av kommissionen. De skall väljas ut på grundval av förslag från medlemsländerna på grundval av de urvalskriterier som fastställs i punkt 3 andra stycket och punkt 5 andra stycket.

Europaparlamentet ska rösta om godkännande av kommissionens ordförande, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och andra kommissionsledamöter i en enda konstellation. Efter godkännande skall Europeiska rådet utse kommissionen med kvalificerad majoritet.

 1. Kommissionen är som enda ledamot ansvarig inför Europaparlamentet. Europaparlamentet får kritisera kommissionen i enlighet med artikel 234 i fördraget om Europeiska unionens funktionskraft. Om ett misstroendevotum antas ska alla kommissionsledamöter avgå samtidigt och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska avgå från sina uppgifter inom kommissionen. 

Artikel 18 – Hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 

   1. Europeiska rådet skall med kvalificerad majoritet med kommissionens ordförandes samtycke utse unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Europeiska rådet får säga upp hans mandatperiod i enlighet med sammaförfarande.
   1. Den höga representanten ska leda unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Genom sina förslag deltar han i utformningen av denna politik och genomför den under rådets över myndighet. Detta gäller även den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
   1. Den höge representanten skall vara ordförande för rådet (utrikes frågor).
   1. Den höge representanten är en av kommissionens vice ordförande. Han ska säkerställa samstämmigheten i unionens yttre åtgärder. Han ska ansvara inom kommissionen för sina uppgifter på området yttre förbindelser och för att samordna andra aspekter av unionens yttre åtgärder. Vid utförandet av dessa uppgifter inom kommissionen, och endast med avseende på dessa uppgifter, skall den höga representanten följa förfarandena för kommissionens verksamhet i den mån den överensstämmer med punkterna 2 och 3.

Artikel 19 – Europeiska unionens domstol 

   1. Europeiska unionens domstol skall bestå av domstolen, domstolen och specialdomstolarna. Europeiska unionens domstol skall se till att lagen respekteras vid tolkningen och tillämpningen av fördragen.

Medlemsländerna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett effektivt rättsligt skydd på områden som omfattas av unionsrätten.

   1. Domstolen skall bestå av en domare per medlemsland. Den skall biträdas av

Allmän domstolen skall bestå av minst en domare per medlemsland.

Domstolens domare och generaladvokater och domarna i allmänna domstolen skall väljas bland personer vars oberoende inte kan bestridas och som uppfyller de krav som avses i artiklarna 253 och 254 i fördraget om Europeiska unionens funktionskraft. De skall utses i samförstånd av medlemsländernas regeringar för en period av sex år. En domare eller en generaladvokat vars mandatperiod löper ut kan utses för en ny mandatperiod.

  1. I enlighet med bestämmelserna i fördragen har Europeiska unionens domstol
 • fatta beslut om klagomål från ett medlemsland, en institution eller en fysisk eller juridisk person,
 • på begäran av nationella domstolar av tolkningen av EU-rätten eller om giltigheten av rättsakter som antagits av institutionerna,
 • fatta beslut i andra fall som föreskrivs ifördragen.

Källor och länkar