Principer för Europeiska unionens funktion

Principer för Europeiska unionens funktion

  • Impulsen för integrationsutvecklingen var 2. världskriget.
    • Krigets förödelse visade vart konkurrerande ekonomiska och politiska maktsträvanden kan leda.
  • Den grundläggande idén om europeisk integration är att öka stabilitet och välstånd i hela Europa.
  • EU-länderna överförde vissa nationella befogenheter till institutioner på EU-nivå.
  • EU-länderna har strävat till att samordna sin politik gällande olika delar av integrationen och förhållandet till tredje länder och internationella organisationer.
  • Legitimiteten i EU:s verksamhet baserar sig på grundfördragen som EU:s medlemsländer enats om.
  • EU har 27 medlemsländer.
EU:n lippuja EU:n komission Berlaymont-rakennuksen edessä Brysselissä. Kuvalähde: Copyright @ Euroopan unioni

EU-flaggor framför EU-kommissionens Berlaymontbyggnad i Bryssel. Bildkälla: Copyright @ Europeiska unionen

Konsoliderade versioner av Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionskraft och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Lissabon fördraget):

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6655-2008-REV-8/sv/pdf

EU-frågor vid utrikesministeriet:
https://um.fi/eu-arenden-i-utrikesforvaltningen

Hantering av EU-frågor i regeringen:
https://valtioneuvosto.fi/sv/statsradet/behandlingen-av-eu-arenden

EU:s officiella webbplats:
https://europa.eu/european-union/index_sv

Grundläggande information om EU:
https://europa.eu/european-union/about-eu_sv