Försvarsmaktens uppgifter

Försvarsmakten har från och med 1.7.2017 fyra lagstadgade uppgifter. I alla dessa uppgifter främjar försvarsmakten säkerhet i Finland samt i dess omgivning.

  • Försvara Finland militärt
  • Stöda andra myndigheter
  • Delta i stöd och bistånd som grundar sig på fördrag om Europeiska unionen samt delta i territorialövervakningssamarbete eller i annat internationellt bistånd och annan internationell verksamhet,
  • Delta i internationell militär krishantering och i militära uppdrag i annan internationell krishantering

Tilläggsinformation

Att militärt försvara Finland innefattar:

  • Övervakning av landområdena, vattenområdena och luftrummet samt tryggande av den territoriella integriteten
  • Tryggande av befolkningens livsbetingelser, de grundläggande fri- och rättigheterna och statsledningens handlingsfrihet samt försvar av den lagliga samhällsordningen
  • Givande av militär utbildning och styrning av den frivilliga försvarsutbildningen samt stärkande av försvarsviljan

Att stöda andra myndigheter innefattar a) handräckning för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, för förhindrande och avbrytande av terroristbrott samt för skyddande av samhället i övrigt. b) deltagande i räddningsverksamheten genom att tillhandahålla utrustning, personalresurser och sakkunnigtjänster som behövs i räddningsverksamheten. En vanlig uppgift är att röja explosiva föremål.

I uppgiften att ge internationell hjälp och delta i internationell verksamhet ingår stöd och bistånd som grundar sig på artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen.

Källor och länkar

Försvarsmakten:
https://puolustusvoimat.fi/sv/om-oss

Lag om försvarsmakten (551 /2007):
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070551

Lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd (418/2017):
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170418