Beredskap

Beredskap: verksamhet för att säkerställa att uppgifterna kan skötas med minsta möjliga störningar och eventuellt behövliga åtgärder som avviker från det normala i störningssituationer och under undantagsförhållanden.

Beredskapsåtgärder är bland annat: Beredskapsplanering, kontinuitetshantering, förberedelser, utbildning samt beredskapsövningar.

  • Beredskapsskyldighet baserar sig på beredskapslagen (1552/2011), räddningslagen (379/2011) och annan speciallagstiftning.
  • Målet för samhällets beredskap är att trygga vitala funktioner med beaktande av rättsstatsprincipen.
  • Genom att förbereda sig för störningssituationer under normala förhållanden samt undantagsförhållanden säkerställer samhällsaktörerna sin förmåga att sköta både sina normala uppgifter och eventuella nya uppgifter som avviker från de sedvanliga i alla situationer.

(texten är i säkerhetsstrategi för samhället, sidan 9)

Tilläggsinformation

Riskbedömning som grund för beredskapen

Beredskap grundar sig alltid på riskbedömning. Riskbedömningen ska vara heltäckande och beakta alla hotmodeller. Hotmodellerna preciseras utifrån förändringar i hotbedömningarna, vilket förutsätter kontinuerlig och regelbunden bedömning och uppdatering av riskerna.

Hoten kan förekomma ensamma, samtidigt eller som kontinuum. Förändringarna kan vara oförutsägbara, snabba och av varierande längd. En del av hoten kan förverkligas i form av någon aktörs avsiktliga verksamhet, en del åter utan avsiktlig strävan. Det är svårt att förutsäga orsakerna och källorna till hoten, de exakta målen för och syftena med dem, i vilken omfattning de uppträder eller deras följdverkningar. En tillförlitlig bedömning av hur hoten realiseras är inte alltid möjlig.

Ledning och samordning av beredskapen

Att ombesörja beredskapen ingår i alla aktörers dagliga verksamhet. Ledningsförhållandena, organisationerna och ansvarsfördelningen kvarstår så oförändrade som möjligt i störningssituationer under normala förhållanden samt under undantagsförhållanden. I en störningssituation leds verksamhet av de ansvariga och behöriga myndigheterna eller andra säkerhetsaktörer som ålagts uppgiften i lagstiftningen i enlighet med de egna uppgifterna och behörigheterna.

  • Statsrådet samt det behöriga ministeriet inom sitt förvaltningsområde leder, övervakar och sam ordnar tryggandet av samhällets vitala funktioner.
  • För beredskapen och för att starta verksamheten använder respektive behörig myndighet sina lag stadgade behörigheter för normala förhållanden.
  • Säkerhetskommittén bistår statsrådet vid samordningen av beredskap i syfte att hantera den övergripande säkerheten.
  • Regionförvaltningen, kommunerna samt näringslivets sammanslutningar och organisationer leder planeringen av sin beredskap i samarbete med övriga myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer.