Ledningsstruktur av Kinas väpnade styrkor

Tilläggsinformation

De kinesiska väpnade styrkorna genomgår en omfattande organisationsreform, vars första fas ägde rum 2015–2020. Strukturen för den centrala militärkommissionen ändrades och i stället för sju försvarsområden bildades fem regionala högkvarter som ledningsnivåer för att leda separata operationsområden (regionalkommando eller försvarsområde), östra, södra, västra, norra och centrala. De regionala högkvarterenas ansvarsområden ligger inom Kinas gränser. Operationer utanför gränserna leds av Centrala militärkommissionen (Central Military Commission). Varje region har en ledningsstab för gemensamma operationer (regional stab) där för försvarsgrenarna gemensamma operationer planeras och förbereds. Regionala staber leder militära operationer och alla styrkor inom sitt ansvarsområde, med undantag av styrkorna underställda Centrala militärkommissionen. Huvuddelen av kort- och medeldistansmissilstyrkorna är grupperade i det östra försvarsområdet.

I den nuvarande situationen betonas behovet av gemensamma operationer inom ansvarsområdena Nord, Öst och Syd. I de regionala stabernas organisation ingår separata försvarsgrensspecifika staber.

Kiinan maanpuolustusalueet. Kuvalähde: Stratfor.com

Kinas försvarsområden. Bildkälla: Stratfor.com

Tre stora förändringar skedde i försvarsgrenarna: i armén grundades arméstaben, de strategiska missilstyrkorna fick statusen av en försvarsgren och de fick namnet Folkarméns missiltrupper och de strategiska stödstyrkorna, som ansvarar för operationer i informationsmiljön och rymden, grundades.

Försvarsgrenarna är armén, marinen, flygvapnet och missilstyrkorna. Det regionala staberna leder de militära operationerna och alla styrkor inom sina respektive ansvarsområden, med undantag för styrkorna underställda Centrala militärkommissionen.

Försvarsgrenarna ansvarar för truppproduktion och administration, exkl. Missilstyrkor underställda Centrala militärkommissionen, strategiska stödstyrkor och högsta ledningens logistiktrupper.

Ordföranden för partiets militärkommission är Kinas president, som i praktiken är överbefälhavaren för de väpnade styrkorna. Centrala militärkommission fastställer den nationella försvarspolitiken och ansvarar för militära förbindelser med andra länder.

En parallell parti- och statlig organisation kan definieras inom alla förvaltningsområden, så att partiorganisationen är den beslutande organisationen och den statliga organisationen är den verkställande organisationen. I den kinesiska administrationen innehas den högsta civila och militära beslutande makten av kommunistpartiets politbyrå, ledd av Kinas president.

Centrala militärkommissionen leder de väpnade styrkorna. Det finns två Centrala militärkommissioner. Den ena är en statlig organisation och den andra är en kommunistpartiorganisation. I princip är båda Centrala militärkommissionerna separata, men i praktiken har de samma medlemmar. Sammansättningen av Statens Centrala militärkommission har inte definierats i detalj, men enligt den kinesiska konstitutionen innehåller den en ordförande, vice ordförande och medlemmar. Dess sammansättning består av Kinas främsta civila och militära ledare, alla medlemmar av kommunistpartiet.

Keskussotilaskomissio ohjaa asevoimia sekä operatiivisesti että hallinnollisesti. Operatiivinen johtosuhde Keskussotilaskomissiosta

Centrala militärkommissionen leder de väpnade styrkorna både operativt och administrativt. Det Operativa kommandot från Centrala militärkommissionen passerar genom det regionala operationsområdets stab till de operativa styrkorna och den administrativa ledningen genom försvarsgrensstaberna till styrkorna. Det regionala staberna bildar organisationer i enlighet med sina uppgifter att utbilda och utrusta trupper.

Försvarsministeriet är ansvarigt gentemot både regeringen och Centrala militärkommissionen. Försvarsminister är vanligtvis en högt uppsatt officer. Försvarsministeriet är inte en del av den  operativa ledningen för de väpnade styrkorna.

De kinesiska väpnade styrkorna är inte ett statligt organ utan en del av kommunistpartiet, och Centrala militärkommissionen är det högsta lednings- och kontrollorganet för landets helhetssäkerhet (militär och civil säkerhet).

Civila och militära underrättelsetjänster är en viktig informationskälla för Centrala militärkommissionen.

Ministeriet för statens säkerhet (Ministry of State Security) har till uppgift att skydda nationell säkerhet, upprätthålla intern politisk och social stabilitet, verkställa och utveckla lagen för nationell säkerhet, skydda statshemligheter och kontraspionage.

Ministeriet för folkets säkerhet (Ministry of Public Security) har till uppgift att upprätthålla politisk och social stabilitet, att bekämpa korruption, att bekämpa terrorism inom landet och att kontrollera Internet. Medborgarna övervakas för handlingar som enligt den politiska ledningen kan hota allmän ordning och säkerhet och orsaka instabilitet och misstromot det politiska systemet. Också polisen(Public Security Bureau) är underställt ministeriet.

Ämbetsverk för politiskt arbete (Political Work Department Liaison Bureau) ansvarar för politisk krigföring. Det innebär att använda fientliga medel för att tvinga en motståndare att agera som önskat. Bland annat samlar byrån in och analyserar data om ledande befattningshavare på hög nivå (USA, Taiwan, Japan och andra viktiga länder för Kina).

Militära underrättelsetjänsten (Intelligence Bureau of the Joint Staff Department) förvärvar och analyserar data som grund för militärt beslutsfattande. Uppgifterna inkluderar också hemligt förvärv av information med hjälp av resurser från militära underrättelsetjänsten. Det kinesiska nätverket av militärattachéer är underordnat byrån.

Avdelningen för Signalspaning (PLA 3rd Department) skaffar data från trådlösa och fasta datanätverk och elektronisk databehandlingsutrustning.

Avdelningen för Elektronisk spaning (PLA 4th Department) har till uppgift offensiv elektronisk krigföring. Den har också förmågan att utföra elektronisk (signal) spaning.

Källor och länkar