EU:s säkerhets- och försvarspolitiska aktörer och institutioner

 • Den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik är ordförande för rådet för utrikes frågor och leder och ansvarar för Europeiska utrikestjänsten  (”EU:s utrikesminister”)
 • Kommittén för utrikes- och säkerhetsfrågor (KUSP), förbereder alla frågor som berör den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken
 • EU:s militära kommitté (EUMC) ger råd och rekommendationer i militära frågor till KUSP
 • EU:s militära stab (EUMS) arbetar med tidig varning (underrättelser), lägesbedömning och militär planering på strategisk nivå
 • Följande organisationer stöder verksamheten:
  • Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA)
  • EU:s Satellitcentrum (EU Satellite Centre, SatCen)
  • EU:s institut för säkerhetsforskning (EU Institute for Security Studies, EUISS)
  • Europeiska säkerhets- och försvarsakademin (European Security and Defence College, ESDC)

Bildkälla: Copyright © European Union

Tilläggsinformation

Europeiska försvarsbyrån (EDA) verkar i Bryssel och inrättades 2004. Den har som uppgift att utveckla militära resurser, fördjupa försvarsmaterielsamarbetet, förstärka den europeiska försvarssektorns industriella och tekniska bas och bedriva forskning. EDA behandlas mera ingående i nästa kapitel.

EU:s satellitcentrum ligger i Torrejon, Spanien och inrättades 2002. Centrets uppgift är att samla information (satellitbilder och vid behov flygbilder) till stöd för bekämpning av konflikter, krishanteringsverksamhet och humanitärt biståndsarbete. Centret skall medverka till att unionen kan tillhandahålla effektivt humanitärt bistånd i händelse av naturkatastrofer och människors verksamhet.

EU:s institut för säkerhetsstudier, som har sitt huvudkontor i Paris och ett sambandskontor i Bryssel, inrättades 2001. EUISS åtnjuter vetenskaplig frihet i sitt arbete och varken representerar eller försvarar något särskilt nationellt intresse eller perspektiv. Institutets syfte är att bidra till att skapa en gemensam europeisk säkerhetskultur, att berika den strategiska debatten om den och att systematiskt befrämja EU:s intressen.

Europeiska säkerhets- och försvarsakademin är ett nätverk mellan nationella institutioner, universitet och EUISS. Akademin förmedlar utbildning på strategisk nivå om europeiska säkerhets- och försvarspolitik. Syftet är att främja kännedom om ämnesområdet bland civil och militär personal.

Källor och länkar