Upprätthållande av den interna säkerheten

I Finland upprätthålls och säkerställs den inre säkerheten av rättsväsendet, brottpåföljdsmyndigheten, polisen, gränsbevakningen, tullen, räddningstjänsten, migrationsverket och nödcentralsverket.

Tilläggsinformation

Skydd av rättssystemets funktion

 • Rättsskyddssystemet måste fungera under alla förhållanden. Detta betyder bland annat att det föreskrivs om medborgarnas rättigheter och skyldigheter genom lag och att myndigheternas befogenheter baserar sig på lag.
 • Det oberoende rättsväsendet ser till att straff döms ut och samt att tvister löses. Brottspåföljdssektorn ser till att straffrättsliga påföljder verkställs. Rättsstatsprinciperna iakttas och de grundläggande och mänskliga rättigheterna tryggas under alla förhållanden.

Upprätthållande av allmän ordning och säkerhet

 • Polisen ansvarar för upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten och genomförandet av andra myndigheters uppgifter stöds genom polisens handräckning.
 • Genom att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten skyddar man samhällets viktiga infrastruktur, förebygger och bekämpar man terrorism samt organiserad och annan allvarlig brottslighet samt allvarliga störningar.

Upprätthållande av gränsförvaltning och sjöräddning

 • Gränsbevakningsväsendet ansvarar för upprätthållandet av gränssäkerheten. Genom att upprätthålla gränssäkerheten förhindrar man överträdelser av bestämmelserna om passerande av rikets gränser och de hot som den gränsöverskridande persontrafiken medför för den allmänna ordningen och säkerheten, bekämpar man gränsöverskridande brottslighet samt säkerställer man att gränstrafiken löper smidigt och tryggt.
 • Samtidigt övervakar och tryggar man Finlands territoriella integritet. Upprätthållen gränssäkerhet stärker Finlands säkerhet och avvärjer effektivt säkerhetshot mot Finland och Europa.
 • Till gränsbevakningsväsendets uppgifter hör också skydd av den marina miljön havs, internationellt samarbete och nationellt försvar.

 Säkerställande av trygga leveranskedjor och varusäkerheten

 • Tullens primära syfte i att trygga leveranskedjor är att minska möjligheten och sannolikheten att säkerhetshot realiseras. I praktiken betyder detta mycket omfattande åtgärder, såsom säkerhetskontroller inom flygtrafiken. På de centrala myndigheternas (polis, tull och gränsbevakningsväsendet) ansvar vilar dessutom att förbereda sig på s.k. säkerhetsincidenter och situationer där säkerhetshot förekommer.
 • Upprätthållandet av varusäkerheten inbegriper också att upptäcka säkerhetshot samt att förbereda sig och reagera på situationer, bland annat vid övervakningen av CBRNE-ämnen. Då förbereder man sig på och utvecklar beredskapen och förmågan att avvärja kemiska (C), biologiska (B), radioaktiva (R), kärn- (N) och explosionshot (E).

Räddningstjänsten

 • Regionförvaltningsverket främjar och utvärderar genomförandet av lokala tjänster inom sitt verksamhetsområde. De grundläggande tjänster som tillhör alla i Finland tillhandahålls huvudsakligen av kommunerna. Regionförvaltningsverket övervakar och bedömer hur kommunerna klarar av att utföra sina uppgifter och även utför övervakning och inspektion inom sitt verksamhetsområde.

Nödcentralsverksamheten

 • Nödcentralsverket producerar nödcentralstjänster för hela Finland frånräknat Åland. Nödcentralerna tar emot larmanmälningar i ärenden som berör räddning, polis, social- och hälsovård samt andra anmälningar som hänför sig till säkerheten för människor, miljö eller egendom och förmedlar samtalen vidare till olika behöriga hjälpinstanser.