Kinas väpnade styrkor

Målsättningar för det nationella försvaret

  • Skydda det politiska samhällsystemet och medborgarna samt upprätthålla social stabilitet
  • Motsätta sig Taiwans självständighetssträvanden
  • Bryta ner separatistiska rörelser (Tibet och Östra Turkestan)
  • Skydda Kinas självständighet och territoriella integritet
  • Skydda Kinas marina rättigheter och intressen
  • Säkra Kinas intressen i yttre rymden, elektromagnetiska och cybermiljöer
  • Skydda Kinas utländska intressen
  • Stödja en hållbar utveckling i landet

Försvarsutgifter

År Mrd USD Ökning från föregående år % BNP-andel %
2015 142,4 10,4 1,27
2016 143,7 6,7 1,28
2017 150,5 6,8 1,26
2018 174,5 8,1 1,27
2019 181 8,4 1,29

Försvarskostnader inkluderar inte alla utgifter för försvaret. Inköp av militär utrustning från utlandet och forsknings- och utvecklingsutgifter ingår bland annat inte i försvarsutgifterna.

Av världens totala försvarsutgifter under 2019 stod Kina för den näst största andelen (9,4%) efter USA (38,2%).

Tilläggsinformation

Folkets befrielsearmé (People’s Liberation Army, PLA) grundades den 1 augusti 1927. Det är den största väpnade styrkan i världen, med en styrka i fredstid på 2 035 000 soldater. President, ordförande Xi Jinping tillkännagav vid det kinesiska kommunistpartiets XIX. partikongress 2017 att den kinesiska militärens prestationsförmåga kommer att vara världsbäst år 2050. Tanken med utvecklingen är att, trots att man förbereder sig på utnyttjande av information i krig, måste man också förbereda sig på de automatiska funktioner som artificiell intelligens möjliggör i krigföring.

De kinesiska väpnade styrkorna består av tre separata enheter, varav två kan betraktas som paramilitära organisationer. Den första enheten, som är militär, består av de permanenta enheterna och reservenheterna från Folkets befrielsearmé. Den andra enheten inkluderar den paramilitära Folkets väpnade polisstyrkan (PAPF) och Kustbevakningen (Kinas kustbevakning), och den tredje är den paramilitära Folkmilisen (People´s militia).

I Folkets befrielsearmé ingår fyra försvarsgrenar och ett oberoende vapenslag. Försvarsgrenarna är armén, marinen och flygvapnet samt missilstyrkorna, samt som ett oberoende vapenslag de strategiska stödstyrkorna. Som en oberoende aktör ingår även de år 2016 inrättade högsta ledningens logistiktrupper (Command Logistics Force) underställda Centrala militärkommissionen (Central Military Commission). Armén styrka är 975 000, marinens 250 000, flygvapnets 395 000 och missilstyrkans 120 000 soldater. Det finns 145 000 soldater i den strategiska stödstyrkan och 150 000 i andra organisationer. Reservens styrka är 660 000 soldater.

Styrkan av den beväpnade polisen är cirka 1,5 miljoner poliser. Underställd den fungerar Kustbevakningen (China Coast Guard), med en styrka av cirka 16 000 personer och cirka 500 fartyg. Den beväpnade polisens verksamhet är relaterad till intern säkerhet och inhemsk hantering av stabilitet. Dess uppgifter inkluderar skydd av statsledningen, gränskontroll och inre säkerhet.

En beväpnad myndighet är också Institutionen för marin säkerhet (Maritime Safety Agency), som har cirka 100 fartyg.

Till Folkets milisstyrka hör cirka 8 miljoner människor, och den är uppdelad i land- och marinkomponenter. Folkets milis är inte en del av det kinesiska folkets befrielsearmé.

Kina har en allmän värnplikt på två år. Mer än 10 miljoner män och mer än 9 miljoner kvinnor når värnpliktens ålder varje år. Av dessa påbörjar cirka 600 000 människor militärtjänst i antingen Folkets befrielsearmé eller den väpnade polisen varje år. Män och kvinnor mellan 18 och 22 år tilldelas militärtjänst enligt de väpnade styrkornas bedömning. I praktiken har män i åldrarna 18 till 20 och kvinnor i åldern 18 till 19 tagits ut till tjänst. De som har fullgjort grundskole- eller högre utbildning kallas till militärtjänst. Män och kvinnor kan också frivilligt anmäla sig i tjänst om de inte blivit uttagna.

Majoriteten av de väpnade styrkornas personal är män. Urvalet baseras på information från hälsovårdsmyndigheterna om individers fysiska egenskaper. Bland annat är längd och social status avgörande faktorer, för kvinnor också utseende. Till specialuppgifter rekryteras personer i samarbete med läroinrättningarna. Sådana personers bakgrund granskas flera generationer bakåt.

Kina strävar till att komma i kapp USA när det gäller militärteknologisk utveckling. I detta syfte strävar Kina till ett nära samarbete med Ryssland och har fått avancerad vapenteknologi därifrån.