Beredskapslagstiftningen

Syftet med beredskapslagen är att under undantagsförhållanden skydda befolkningen, trygga befolkningens existensmöjligheter samt upprätthålla rättsordningen. Beredskapslagstiftningen lägger grunden för att upprätthålla samhällets säkerhet. 

  • Beredskapslagen föreskriver statsrådets och andra myndigheters befogenheter under undantagsförhållanden.
  • Lag om försvarstillstånd gör det möjligt att använda rikets alla resurser för nationellt försvar

De befogenheter som bedöms nödvändiga under undantagsförhållanden måste ha laga grund och vara tydligt definierade. Så säkerställs att myndigheterna raskt kan vidta sådana exceptionella åtgärder som situationen kräver samtidigt beaktande att maktbefogenheterna inte får vara överdimensionerade eller på ett icke nödvändigt sätt inkräktar på medborgarnas grundrättigheter.

  • Grundlagens 23§ ger möjlighet att genom lag, eller genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av ett sådant bemyndigande med exakt avgränsat tillämpningsområde som av särskilda skäl tagits in i lag, införa sådana tillfälliga undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna som är förenliga med Finlands internationella förpliktelser avseende mänskliga rättigheter och som är nödvändiga om Finland blir utsatt för ett väpnat angrepp eller om det råder andra i lag angivna undantagsförhållanden som allvarligt hotar nationen.

Källor och länkar

Beredskapslagen 1552/29.12.2011
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20111552

Lag om försvarstillstånd 1083/22.7.1991
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19911083