Danmarks försvarsmakt

Försvarsmaktens uppdrag:

  • delta i internationella operationer i hela världen
  • försvara det danska territoriet
  • olika civiluppdrag, såsom vattendrags- och miljöbevakning, fiskeriövervakning, räddningstjänst och delaktighet i katastrofhjälp

Danska försvarsmaktens kommendör och försvarsstaben (Forsvarsstaben) finns i Köpenhamn. Staben består av sekretariatet, utvecklings- och planeringsstaben, operationsstaben och ekonomiavdelningen. Arktiska staben, specialtruppernas stab samt försvarsgrensstaberna är underställda försvarsmaktens kommendör. Alla försvarsgrensstaber är placerade i Karup, som även är danska försvarsmaktens operativa ledningsstab.

Arméns specialtrupper (Jægerkorpset), marinens specialtrupper (Frømandskorpset) och Grönlands hundpatruller (Siriuspatruljen) förenades 2014 under specialtruppsstaben, som ligger i flygbasen i Ålborg. Specialtruppsstabens grundar år 2021 tillsammans med Belgien och Holland en operativ stab för Nato (Composite Special Operations Component Command). Dess uppgift kommer att vara att leda Nato-ländernas specialtrupper i internationella operationer.

Arktiska staben leder sjöbevakningen och operationer i havsområdet runt Grönland och Färöarna. Staben finns i Nuuk på Grönland.

Danmarks militära underrättelsetjänst (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) lyder under försvarsministern och försvarsministeriet. Samtidigt fick den militära underrättelsetjänsten uppdrag inom den civila underrättelseverksamheten i utlandet och den ansvarar även för cybersäkerheten och försvarsmaktens säkerhetstjänst.

Värnplikten

Danmark har allmän värnplikt för män men i praktiken fullgör bara 20 procent av den manliga åldersgruppen militärtjänst och nästan alla är frivilliga. Cirka 4 500 personer fullgör sin militärtjänst varje år. Kvinnor kan, om de så önskar, delta i värnplikten och utföra frivillig militärtjänst. Värnplikten gäller inte för invånare på Grönland och Färöarna.

Majoriteten av de värnpliktiga genomgår en fyra månader lång utbildning som omfattar såväl en soldats grundläggande färdigheter som uppgifter relaterade till räddningstjänst och övergripande nationellt försvar. I armén kan man fullgöra åtta månaders värnpliktig tjänstgöring (Mobiliseringsværnpligt), varefter den värnpliktige tillhör den utbildade styrkans reserv i fem år. Efter fyra månaders värnpliktsutbildning kan du även utbilda dig till internationella krishanteringsuppgifter. Längden på värnpliktsutbildningen varierar i olika truppförband, till exempel i Kungens livgarde är utbildningen åtta månader och i Kavalleriskvadronen ett år. I yrkesmässiga marinen och flygvapnet finns ett litet antal värnpliktiga i vakt- och övervakningsuppgifter.

Hemvärnet är en frivillig nationell försvarsorganisation som ingår i försvarsmakten. Under kris eller krig är uppgiften att säkra mål som är viktiga för samhällets funktioner samt att bevaka försvarsmaktens baser och anläggningar. Varje försvarsgren har sina egna hemvärnsstyrkor som, till exempel inom marinen, bistår med sjöräddningsuppgifter och sjöbevakning. Hemvärnet stödjer också civila myndigheter i att leta efter försvunna personer och organisera stora massevenemang. Den aktiva delen av hemvärnet omfattar 16 000 medlemmar och därutöver finns en reserv på cirka 30 000 personer i registret.