Försvarsmaktens internationella verksamhet

Internationellt militärt samarbete

 • Deltagande i internationell militär krishantering
 • Utbildnings- och övningssamarbete för att utveckla prestationsförmågorna
 • Genomförande av förtroendeskapande åtgärder
 • Utveckling av samverkansförmåga och materiell interoperabilitet

Tilläggsinformation

Militär krishantering

Villkor för att kunna delta i en krishanteringsinsats

 • Verksamheten måste främja fred och säkerhet
 • Presidenten besluter på framställan av statsrådet som hört riksdagens utrikesutskott
 • I regel en resolution av FN:s säkerhetsråd om uppdragets genomförande
 • I undantagsfall är det också möjligt att delta i andra operationer, t.ex. inom ramen för EU:s stridsförband

Finland har sedan 1956 deltagit i över 30 fredsbevarande operationer och krishanteringsoperationer. Det kan vara FN eller OSSE som ansvarar för operationernas verkställande, men också till exempel Nato, EU eller det land som leder operationen.

Det är frivilligt att delta i krishanteringsuppgifter. I operationerna deltar både avlönad personal och reservister. Enligt lagen får högst 2 000 finländare samtidigt delta i operationer. I dagsläge är 400 – 500 soldater i gången i internationella operationer

Utveckling av prestationsförmågorna i internationell miljö

 • delta i övningar och utbildning
 • placera personal i internationella staber
 • låta utföra internationella evalueringar av sina trupper
 • delta i EU:s, Natos och FN:s krishanteringsoperationer.
 • genom försvarssamarbete

Vapenkontroll

Avtalen om vapenkontroll möjliggör olika inspektioner och utvärderingar samt bilateralt eller multilateralt militärt samarbete. Genom vapenkontrollåtgärder och avtal om vapenbegränsning strävar man efter att begränsa och övervaka vapen eller militära resurser genom olika avtal och på så sätt minska den militära spänningen. Finland berörs av flera vapenkontrollavtal, av vilka de mest synliga är Open Skies-avtalet och Wiendokumentet, VD11.

Standardisering

Syftet med standardiseringen är att underlätta samhället som helhet. Allmänt accepterade begrepp och definitioner påskyndar arbetet och minskar fel och missförstånd. Också multinationell militär interoperabilitet och materialkompatibilitet byggs upp genom standarder. Det är viktigt att det material som används i internationella operationer och övningar är tillräckligt lika och att samma förfaranden kan följas.

Försvarsmakten erbjuder den finska industrin möjlighet att få in sina produkter till exempel i Natos standardiserade förteckning över materialbegrepp. Det här underlättar försäljningen av finska produkter i de ca 70 länder som deltar i nomenklaturverksamhet.

Försvarsmaktens deltagande i Nordiskt försvarssamarbete

Länk till nordiskt försvarssamarbete

Länk till finsk-svenskt försvarssamarbete

Försvarsmaktens deltagande i EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Länk till internationellt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Försvarsmaktens deltagande i Natos partnerskap för fred

Länk till internationellt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete