Försörjningsberedskapen

Med försörjningsberedskap avses tryggande av befolkningens utkomst, landets näringsliv och sådan väsentlig produktion, service och infrastruktur som är nödvändig för landets försvar i situationer med allvarliga störningar och i undantagsförhållanden.

Källor och länkar

Statsrådets beslut om målen med försörjningstrygghet (1048/2018):
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181048

Lag om tryggande av försörjningsberedskapen:
Lag om tryggande av försörjningsberedskapen 1390/1992 – Uppdaterad lagstiftning – FINLEX ®

Statsrådets förordning om försörjningsberedskapscentralen (455/2008):
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080455

Försörjningsberedskapscentralen:
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sv