Försörjningsberedskapen

  • Förmågan att upprätthålla de ekonomiska grundfunktionerna, för att vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden kunna trygga:
    • befolkningens utkomstmöjligheter
    • samhällets funktioner och säkerhet
    • de materiella förutsättningarna för landsförsvaret
  • Målsättningen är en försörjningsberedskap, som baserar sig på internationella marknader samt nationella åtgärder och resurser
  • Nödvändig infrastruktur och kritisk produktion säkras i alla förhållanden

EU stöder nationell beredskap. Beredskap för de allvarligaste kriserna upprätthålls med egna medel.

Med försörjningsberedskap avses förmågan att upprätthålla de nödvändiga grundläggande ekonomiska funktionerna i samhället. Den värnar om befolkningens livsmöjligheter, samhällets funktion och säkerhet samt det nationella försvarets materiella krav vid allvarliga störningar och exceptionella omständigheter.

Det övergripande målet är försörjningstrygghet utifrån internationella marknader och nationella åtgärder och resurser. Nödvändig infrastruktur och kritisk produktion säkras i alla lägen.

Tillsammans med nationell beredskap används beredskapsåtgärder som genomförts i EU. Nationella åtgärder används för att förbereda sig för de allvarligaste kriserna.

Under exceptionella omständigheter säkras befolkningens försörjning och ekonomins funktion och det nationella försvaret stöds.

Statsrådets beslut om målen med försörjningstrygghet (1048/2018):
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181048

Lag om tryggande av försörjningsberedskapen:
Lag om tryggande av försörjningsberedskapen 1390/1992 – Uppdaterad lagstiftning – FINLEX ®

Statsrådets förordning om försörjningsberedskapscentralen (455/2008):
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080455

Försörjningsberedskapscentralen:
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sv