Vitala funktioner

  • Ledning
  • Internationell och EU verksamhet
  • Finlands försvarsförmåga
  • Den inre säkerheten
  • Ekonomi, infrastruktur, försörjningsberedskap
  • Befolkningens handlingsförmåga och service
  • Mental kristålighet

Bildkälla: Samhällets säkerhetsstrategi 2017.

Tilläggsinformation

Ledning

Ledningen är en vital funktion som ligger till grund för att säkra den övriga verksamheten. Ledningsförmågan måste kunna säkerställas i alla situationer och på alla verksamhetsnivåer. Effektiv störningshantering förutsätter nära samarbete mellan ledning, situationsbild och kommunikation.

Internationell verksamhet och EU-verksamhet

Den internationella verksamheten sträcker sig till alla nivåer och områden av det finländska samhället. Att möjliggöra internationellt samarbete och vara med och förebygga kriser är en etablerad del av tryggandet av samhällets övriga vitala funktioner. EU:s säkerhetssamarbete utgör en etablerad del av förvaltningsområdenas säkerhetsplanering

Försvarsförmåga

Finlands självständighet och territoriella integritet tryggas genom att upprätthålla och utveckla en försvarsförmåga som är anpassad till säkerhetsomgivningen. Det främsta syftet med att utveckla och upprätthålla Finlands försvarsförmåga är att bilda en förebyggande tröskel mot användande av eller hot om militärt våld mot Finland. Vid behov avvärjs militära hot mot Finland genom att militära maktmedel används.

Inre säkerhet

Genom att upprätthålla den inre säkerheten förebyggs och avvärjs brott, olyckar och miljöskador samt andra motsvarande störningar och hot som riktar sig mot Finland och dess befolkning, samt hanteras följderna av dem. Nära samarbete mellan andra nationella och internationella myndigheter, Europeiska unionen och andra aktörer på samtliga förvaltningsnivåer stödjer detta arbete.

Ekonomi, infrastruktur och försörjningstrygghet

Genom att trygga ekonomin, infrastrukturen och försörjningsberedskapen ordnas den finansiering och övriga resurser som behövs för att upprätthålla vitala funktioner. Inhemsk och internationell infrastruktur, organisationer, strukturer och processer som är nödvändiga för de vitala funktionerna tryggas.

Befolkningens handlingsförmåga och service

Befolkningens handlingsförmåga och välfärd säkras genom att viktig basservice upprätthålls. Den bidrar till att befolkningen klarar sig på egen hand i samtliga situationer.

Mental kristålighet

Med mental kristålighet avses individers, sammanslutningars och samhällets samt nationens förmåga att utstå den mentala press som krissituationer orsakar och klara av effekterna av den. God mental kristålighet underlättar återhämtningen efter kriser.

Medborgarnas inbördes förtroende och förtroende för myndigheternas verksamhet är centrala faktorer med tanke på kriståligheten. Förtroendet byggs upp under normala förhållanden. Till grund för den övergripande säkerheten ligger människovärdets okränkbarhet, principerna för representativ demokrati, lagenligt utövande av offentlig makt och övriga rättsstatsprinciper.