Internationell militär krishantering

Målen för krishanteringssamarbetet

  • förstärka Finlands säkerhetsmiljö och nationella säkerhet
  • stödja krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutveckling samt utbilda säkerhetsaktörer
  • exportera expertis inom militär krishanteringsutbildning

Att delta i internationell krishantering är en del av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Finland deltar i internationell krishanteringsverksamhet som leds av FN, EU, Nato, OSSE och andra internationella koalitioner.

Försvarsministeriet svarar för den politiska beredningen, styrningen och övervakningen av deltagandet i militär krishantering samt för anskaffningen av resurser. Försvarsmakten svarar för den praktiska beredningen och verkställandet av krishanteringsverksamheten.

Deltagandet i krishanteringsoperationer finansieras med ett separat anslag som beviljas under utrikes- och försvarsministeriernas huvudtitlar.

Beslut om deltagande i en ny krishanteringsoperation fattas av republikens president på förslag av statsrådet. Om det gäller ett militärt särskilt krävande krishanteringsuppdrag eller ett uppdrag som inte baserar sig på bemyndigande av FN:s säkerhetsråd, ska statsrådet höra riksdagen genom att förelägga den en redogörelse i saken.

I militär krishantering används i huvudsak samma resurser som har reserverats för det nationella försvaret. På detta sätt kan man samla värdefull erfarenhet av krishanteringsverksamheten även för utvecklandet av det egna försvaret.