Rysslands ekonomi

  • Bruttonationalprodukt 1 490 miljarder euro (2018)
  • BNP / capita 22 000 EUR (2018); Finland 38 000 euro
  • Prognos för BNP-förändring 2020: – 6,6 % (IMF) och – 6 % (Världsbanken)
  • Prognos för BNP-förändring 2021: 4,1 % (IMF) och 2,7 % (Världsbanken)

Tilläggsinformation

Ryssland har en Nationell välfärdsfond, vars storlek vid slutet av 2019 var 106,8 miljarder euro. Fondens storlek representerar drygt 11 % av Rysslands BNP. Tidigare fanns det också en så kallad reservfond, som 2018 slogs samman med välfärdsfonden. Nationella välfärdsfonden finansierar de offentliga utgifterna och har fungerat som en buffert i händelse av ett kraftigt oljeprisfall och har också använts under coronapandemin.

Den ryska ekonomin är mycket beroende av export av råvaror, särskilt råolja och naturgas. Enligt det ryska ministeriet för naturresurser kommer 60 % av landets BNP från råvaruexport. Den viktigaste kunden är Västeuropa.