Lag om försvarstillstånd

Mål

För tryggande av självständigheten och upprätthållande av rättsordningen kan rikets försvar effektiviseras och dess säkerhet stärkas genom att försvarstillstånd införs under krig som riktar sig mot Finland samt under sådana med krig jämställbara interna störningar som inbegriper våld och allvarligt påverkar upprätthållandet av allmän ordning och som syftar till att upphäva eller ändra det grundlagsenliga statsskicket.

  • Försvarstillstånd införs och förlängs genom förordning som utfärdas av republikens president.

Skärmdump av Youtube-videon Taistelukenttä 2020

Källor och länkar

Lag om försvarstillstånd 1083/22.7.1991
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19911083