Försörjningsberedskapsorganisationen

Tilläggsinformation

Försörjningsberedskapsorganisationen består av ett nätverk som upprätthåller och utvecklar försörjningsberedskapen på offentlig-privat partnerskapsbasis i Finland. Dess huvudmålsättning är att trygga verksamhetsförutsättningarna för viktiga organisationer ur försörjningsberedskapssynvinkel och därigenom för hela samhället. Hundratals företag, myndigheter och organisationer från olika samhällssektorer arbetar med försörjningstrygghet för att uppnå gemensamma mål.

Organisationen består av Försörjningsberedskapscentralen och dess styrelse, försörjningsberedskapsrådet, sektorer och pooler.

Försörjningsberedskapscentralens (FBC) uppgift är att handha planering och operativ ledning av de åtgärder som syftar till att upprätthålla och utveckla landets försörjningsberedskap. Som del av försörjningsberedskapsorganisationen har FBC som uppgift att stöda poolernas och sektorernas arbete samt handha övriga uppgifter som tilldelats den enligt lag. FBC har en verkställande direktör som leder centralen i enlighet med de riktlinjer centralens styrelse utfärdar.

Försörjningsberedskapsrådet har till uppgift att upprätthålla och utveckla kontakterna med de viktigaste samarbetsparterna, följa försörjningsberedskapens tillstånd och utveckling samt lägga fram åtgärdsförslag.

Sektorernas uppgift är att bedöma försörjningstrygghetens tillstånd och främja samarbete mellan myndigheter och näringsliv i frågor som gäller försörjningstryggheten.

Poolerna är näringslivsledda organisationer som svarar för de bransch- och företagsspecifika operativa beredskapsförberedelserna. De har till uppgift att tillsammans med branschens företag följa upp, utreda, planera och förbereda åtgärder för att förbättra försörjningsberedskapen inom sitt eget verksamhetsområde.

Källor och länkar

Försörjningsberedskapscentralen:
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sv