Nordiskt försvarssamarbete

 • Forum för samarbete: Nordefco (Nordic Defence Cooperation)
 • Samarbetsmål:
  • utnyttja fördelen med nätverksbildning för utvecklingen av försvarsförmågan
  • militär kompatibilitet och intensifierat samarbete mellan de nordiska ländernas försvarsmakter inom utbildning och övningsverksamhet, materialanskaffning, och krishanteringsoperationer
  • utveckla strategisk och operativ samverkansförmåga i Norden med tanke på kris- och konfliktsituationer
  • trygga resurserna genom kostnadseffektiv utveckling av den operativa förmågan
 • De nordiska länderna berörs av andra försvarspolitiska samarbetsformer.

Historia, värderingar, en gemensam verksamhetsmiljö och likheter mellan samhällen binder de nordiska länderna samman. De nordiska ländernas grundläggande utrikes- och säkerhetspolitiska lösningar kommer att likriktas när Finland och Sverige går med i Nato. Det finns också skillnader eftersom Finland, Sverige och Danmark också är EU-medlemmar och Norge och Island inte är det. Finland är den enda nordiska medlemmen i Eurogruppen.

Finlands försvarssamarbete med de andra nordiska länderna har under de senaste åren fördjupats inom säkerhets- och försvarspolitiken, eftersom de nordiska väpnade styrkorna står inför likartade utmaningar. Också den regionala säkerhetssituationen anses öka behovet för samarbete. Samarbetet kan fördjupas ytterligare eftersom alla de nordiska länderna är medlemmar i Nato.

2009 bildades Nordefco-organisationen (Nordic Defence Cooperation) för att samordna formerna för samarbetet mellan de nordiska försvarsförvaltningarna. Det fungerar som en ram för samarbete på en praktisk nivå. Grunden för samarbetet stärks genom gemensamma försvarspolitiska mål och försvarsmaktens praktiska samarbete. Nordefco är en verksamhet som leds av de deltagande ländernas försvarsministerier och Finland, Sverige och Norge har sambandsofficerare i varandras huvudstab.

Nordefco-samarbetet genomförs inom fem områden: prestationsförmåga, försvarsmaterial, personalledning och utbildningssystem, utbildning och övningar samt operationer. Ordförandeskapet roterar mellan Finland, Norge, Sverige och Danmark varje år.

Verksamheten innefattar även lägesbild och övningssamarbete, framför allt mellan flygvapnen. Syftet med att fördjupa samarbetet är militär samverkansförmåga. Det möjliggör ett närmare samarbete mellan de nordiska försvarsstyrkorna inom utbildning, övningar, materialanskaffning och krishanteringsoperationer. Att utveckla de nordiska ländernas strategiska och operativa samarbetsförmåga vid kriser och konflikter är också ett centralt mål. Övningssamarbetet inom Nato ger detta en ny dimension.

Nordefcos samarbetsstruktur. Bildkälla: Försvarsministeriet.De nordiska länderna berörs även av annat internationellt försvarssamarbete och bilaterala och multilaterala överenskommelser och samarbetsformer som sker i regionen. År 2020 gjorde Finland, Sverige och Norge en trepartsavsiktsförklaring om att fördjupa försvarssamarbetet. Trepartssamarbetet mellan Finland, Sverige och USA är nära. Som en del av det nordiska försvarssamarbetet har Finland och Sverige ett långtgående och omfattande bilateralt försvarssamarbete.

Intern länk till: Finland/Finlands försvarspolitik/Finlands och Sveriges försvarssamarbete

Alla de nordiska länderna är involverade i JEF-samarbetet med tio länder som leds av Storbritannien. Målet med samarbetet är att utveckla de deltagande ländernas militära förmåga, förebygga olika kriser och vid behov agera tillsammans i krissituationer. JEF:s huvudsakliga verksamhetsmiljö är norra Europa och Östersjöregionen.

Ett ömsesidigt samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna (Nordic-Baltic, NB8) har bedrivits sedan 1990-talet. NB8-gruppen diskuterar aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor ur både ett globalt och ett europeiskt perspektiv. NB8-samarbetet kompletterar EU-integration och N5-samarbetet mellan de nordiska länderna.

Alla de nordiska ländernas NATO-medlemskap kommer också att fördjupa de ovan nämnda samarbetsarrangemangen.

Intern länk till: Finland/Finlands utrikes- och säkerhetspolitik/Internationellt säkerhetspolitiskt samarbete

Intern länk till: Finland/Finsk utrikes- och säkerhetspolitik/Nordisk utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete